Rozdział I.

Przedmiot i zakres działalności

§1

Ogród Botaniczny realizuje obowiązki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o ochronie przyrody, poprzez:

1)   uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym;

2)   edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin i grzybów, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej;

3)   prowadzenie upraw roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków;

4)   przetrzymywanie roślin w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym;

5)   prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

§2

Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie działalności naukowej należą ponadto:

1)   gromadzenie i prowadzenie naukowo udokumentowanych kolekcji roślin i udostępnianie materiału roślinnego publiczności, innym instytucjom naukowym oraz szkołom;

2)   planowanie i prowadzenie badań naukowych w oparciu o zgromadzone kolekcje roślinne oraz publikowanie wyników badań;

3)   prowadzenie prac wdrożeniowych;

4)   obserwowanie roślin zielnych obcego pochodzenia pod kątem ich potencjalnej inwazyjności z jednoczesnym zastrzeżeniem zakazu uprawy na terenie Ogrodu Botanicznego gatunków uznanych przez prawo polskie i unijne za inwazyjne;

5)   współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, w szczególności uczestnictwo w pracy rad i stowarzyszeń naukowych, udział i organizowanie konferencji, sesji naukowych, zjazdów, sympozjów i seminariów oraz wymiana prac, 'Index Seminum’ i materiału roślinnego, opracowywanie ekspertyz, recenzji, opinii i udzielanie konsultacji naukowych z zakresu problematyki naukowej Ogrodu Botanicznego, udostępnianie, stosownie do możliwości, bazy eksperymentalnej Ogrodu Botanicznego, udostępnianie materiału roślinnego może następować poprzez Fundację Regnum vegetabile lub inna jednostkę wskazaną przez podmiot zarządzający ogrodem.

§3

Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie dydaktyki i kształcenia kadr należą w szczególności:

1)   prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów i studentów jako wykłady, seminaria, ćwiczenia, pracownia magisterska, prace magisterskie, praktyki wakacyjne;

2)   kształcenie specjalistyczne oraz doskonalenie kadr dla potrzeb ogrodów botanicznych (praktyki, staże, kursy);

3)   organizowanie na terenie Ogrodu Botanicznego wspólnie z władzami oświatowymi dokształcania nauczycieli biologii oraz szkół o profilu rolniczym i ogrodniczym w dziedzinie wiedzy botanicznej i ogrodniczej; prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkolnej, w tym między innymi oprowadzanie wycieczek, pogadanki botaniczne i ogrodnicze, praktyki wakacyjne dla uczniów szkół zawodowych; dostarczanie materiału roślinnego dla celów dydaktycznych oraz umożliwianie prowadzenia zajęć dydaktycznych innym jednostkom; publikowanie wydawnictw popularno-naukowych związanych z kolekcjami Ogrodu Botanicznego.

§4

Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie popularyzacji wiedzy botanicznej i ogrodniczej oraz edukacji ekologicznej należą:

1)   zapoznawanie społeczeństwa z bogactwem świata roślinnego i wiedzą botaniczną oraz ogrodniczą, a w szczególności poprzez przygotowywanie przewodników, materiałów zdjęciowych;

2)   popularyzowanie wiedzy o osiągnięciach naukowych umożliwiających wykorzystanie świata roślinnego oraz o zagadnieniach ochrony środowiska;

3)   popularyzowanie osiągnięć Ogrodu Botanicznego przez odczyty, prowadzenie wycieczek, pokazy przykładowych rozwiązań ogrodniczych, poradnictwo oraz przekazywanie drobnych nadwyżek roślin w celach niekomercyjnych.

§5

Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie działalności społecznej należą;

1)   zapewnienie społeczeństwu dostępu do należycie zagospodarowanych działów i kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego;

2)   organizowanie na terenie Ogrodu Botanicznego prelekcji, wystaw, festynów, imprez kulturalnych;

3)   organizowanie na terenie Ogrodu Botanicznego prac społecznych podejmowanych przez młodzież i organizacje społecznych.

§6

Do zadań Ogrodu Botanicznego w dziedzinie gospodarczej należą:

1)   współpraca z władzami samorządowymi w zakresie rozwoju zieleni wiejskiej i miejskiej oraz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, w szczególności przez konsultacje, ekspertyzy i inne opracowania specjalistyczne;

2)   przekazywanie w miarę posiadanych możliwości wyjściowego materiału roślinnego zainteresowanym instytucjom publicznym do wykorzystania w celach niekomercyjnych.

Rozdział II.

Struktura organizacyjna Ogrodu Botanicznego

§7

1.    Organami Ogrodu Botanicznego są:

1)   dyrektor Ogrodu;

2)   Rada Ogrodu.

2.    W celu dokonania analizy bieżących prac w Ogrodzie Botanicznym zwołuje się  kolegium Ogrodu, w skład którego wchodzą wszyscy etatowi pracownicy Ogrodu Botanicznego.

§8

1.    Dyrektor Ogrodu podlega bezpośrednio Fundacji Regnum vegetabile w osobach Zarządu i Rady Fundacji.

2.    Dyrektor Ogrodu:

1)   kieruje Ogrodem Botanicznym i jest odpowiedzialny za należyty tok pracy w Ogrodzie;

2)    reprezentuje Ogród Botaniczny w stosunku do organów Fundacji Regnum vegetabile oraz na zewnątrz;

3)   zapewnia wykonanie uchwał Rady Ogrodu;

4)   jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ogrodu Botanicznego, ustala zakres ich czynności; organizuje i kontroluje ich pracę;

5)   występuje z wnioskami o awanse, nagrody i odznaczenia dla pracowników Ogrodu Botanicznego;

6)   zwołuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, zebranie robocze kolegium Ogrodu.

§9

1.    Ze względów organizacyjnych pierwszym dyrektorem Ogrodu Botanicznego staje się, z pominięciem §9 ust. 2 i 3, Prezes Zarządu Fundacji Regnum vegetbile.

2.    Dyrektora Ogrodu zatrudnia Zarząd Fundacji Regnum vegetabile na wniosek Rady Ogrodu.

3.    Na stanowisko dyrektora Ogrodu można zatrudnić osobę mającą co najmniej stopień magistra,  przygotowanie teoretycznie i praktycznie do kierowania Ogrodem Botanicznym w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, popularyzatorskiej, społecznej i gospodarczej.

§10

1.    Rada Ogrodu jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji Regnum vegetabile oraz dyrektora Ogrodu.

2.    Członków Rady Ogrodu powołuje Zarząd Fundacji Regnum vegetabile na okres kadencji organów Fundacji.

3.    W skład Rady Ogrodu wchodzą:

1)    dyrektor Ogrodu;

2)    Przewodniczący Rady Fundacji Regnum vegetabile;

3)    Prezes Zarządu Fundacji Regnum vegetabile;

4)    specjaliści spoza władz Fundacji Regnum vegetabile; merytorycznie związani z działalnością ogrodów botanicznych, mający przynajmniej stopień naukowy magistra w liczbie nie mniejszej niż jeden i nie większej jak trzech;

5)   przedstawiciel Burmistrza Mielna;

6)    przedstawiciel etatowych pracowników Ogrodu.

4.    Rada Ogrodu wybiera przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę na swoim pierwszym posiedzeniu, zwoływanym przez Prezesa Zarządu Fundacji Regnum vegetabile w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji. Przewodniczącym Rady Ogrodu nie może być dyrektor Ogrodu.

§11

Do zakresu działania Rady Ogrodu należy:

1)    ocena całokształtu działalności Ogrodu Botanicznego, a w szczególności poziomu i wyników badań naukowych Ogrodu;

2)    ocena kadry naukowej oraz publikacji pracowników Ogrodu;

3)    ocena realizacji planów rocznych i zatwierdzanie sprawozdań rocznych dyrektora Ogrodu;

4)    podejmowanie uchwał w sprawie kierunków rozwoju Ogrodu oraz rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez dyrektora Ogrodu lub innych członków Rady Ogrodu;

5)   przedstawianie Zarządowi Fundacji Regnum vegetabile opinii o działalności Ogrodu Botanicznego w formie uchwał;

6)    Rada Ogrodu przedstawia opinie na każdy wniosek Zarządu Fundacji Regnum vegetabile, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

§12

1.    Posiedzenia  Rady Ogrodu zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora Ogrodu albo Zarządu Fundacji Regnum vegetabile lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Ogrodu.

2.    Uchwały Rady Ogrodu podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów dyrektor ogrodu ma prawo dodatkowego głosu.

 

Rozdział III.

Gospodarka Ogrodu Botanicznego

§13

1.    Zarząd Fundacji Regnum vegetabile zatwierdza wieloletnie i roczne plany działalności Ogrodu Botanicznego.

2.    Plany działalności przygotowuje dyrektor Ogrodu i przedkłada je, po uzyskaniu opinii Rady Ogrodu, do zatwierdzenia.

§14

1.    Działalność Ogrodu Botanicznego  finansowana jest ze środków Fundacji Regnum vegetabile oraz środków wewnętrznych Ogrodu i zewnętrznych.

2.    Plan finansowy Ogrodu Botanicznego ustala Zarząd Fundacji Regnum vegetabile na wniosek dyrektora Ogrodu zaopiniowany przez Radę Ogrodu.

3.    Księgowość Ogrodu Botanicznego jest działem księgowości Fundacji Regnum vegetabile.

§15

Ogród Botaniczny realizuje swe zadania przy pomocy pracowników własnych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

§16

1.    Dyrektor Ogrodu co najmniej raz w roku zwołuje zebranie wszystkich pracowników   Ogrodu dla omówienia spraw związanych z sytuacją pracowników i działalnością Ogrodu Botanicznego.

2.    Zebranie zwołuje dyrektor Ogrodu z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 1/2 pracowników Ogrodu.

3.    Zebranie, o którym mowa w ust. 1 jest protokołowane, a protokół z zebrania jest przedkładany Zarządowi Fundacji Regnum vegetabile

Rozdział IV.

Zasady udostępniania Ogrodu Botanicznego dla zwiedzających

§17

1.    Ogród Botaniczny dostępny jest dla zwiedzających od 01 kwietnia do 31 października w godzinach od 9 do 17, przy czym zwiedzający będą wpuszczani na teren placówki do godziny 16.

2.    W poniedziałki Ogród Botaniczny będzie nieczynny z uwagi na dzień gospodarczy.

3.    Dyrektor Ogrodu zastrzega sobie możliwość zamknięcia Ogrodu dla zwiedzających w szczególnych okolicznościach takich jak złe warunki atmosferyczne czy wykonywanie zabiegów agrotechnicznych oraz do zmiany godzin otwarcia Ogrodu dla zwiedzających w uzasadnionych przypadkach.

4.    Dzieci do lat 12 mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.

5.    Na terenie Ogrodu Botanicznego zabrania się:

1)   wjeżdżania wszelkimi pojazdami i rowerami za wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dla dzieci;

2)   wprowadzania psów (poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych) i innych zwierząt domowych i gospodarskich;

3)    spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu i e-papierosów;

4)   przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających;

5)   wykopywania, niszczenia, łamania i zrywania roślin

6)   dewastacji budynków i elementów architektury ogrodu;

7)   niszczenia i przemieszczania wszelkich urządzeń trwałych i przenośnych (ławki, etykiety, głazy itp.);

8)   zaśmiecania terenu;

9)   zanieczyszczania zbiorników wodnych;

10)         płoszenia, chwytania i dokarmiania zwierząt;

11)         kąpieli i łowienia ryb;

12)         wszelkiego zakłócania ciszy;

13)         uprawiania sportów mogących przyczynić się do dewastacji ogrodu;

14)         rozpalania ognisk i stwarzania zagrożenia pożarowego.

15)         ponadto bez zgody dyrektora Ogrody zabrania się:

a)    zbierania, zrywania owoców i nasion;

b)   urządzania imprez,

c)    stawiania obiektów, urządzeń i reklam;

d)   wykonywania fotografii i filmów dla celów komercyjnych;

e)    przebywania w ogrodzie po jego zamknięciu.

§18

1. W ogrodzie należy zachować szczególną ostrożność a w szczególności w okolicy stawu.

2. Fundacja Regnum vegetabile nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.

4. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do dyrektora Ogrodu lub osoby przezeń do tego wyznaczonej.

5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§19

1.    Regulamin ten został nadany Ogrodowi Botanicznemu w Niegoszczy przez Fundację Regnum vegetabile – podmiot nim zarządzający zgodnie z decyzją DZP-WG.6510.3.2017.eb.2 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydaną w dniu 25. lipca 2017r.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 16. listopada 2018r.

3.    Dyrektor Ogrodu upoważniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w miarę potrzeb dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.