Projekt sfinansowany przez Gminę Mielno

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

Regulamin dla uczestników projektu

§ 1

Projekt kierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Polega na przeprowadzeniu na terenie Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy zajęć edukacyjnych w oparciu o zgromadzoną tam kolekcję roślin. Podczas trwającego 1-2 godzin zegarowych spaceru po ogrodzie z edukatorem omawiane będą takie zagadnienia jak gleba i organizm glebowy, rośliny inwazyjne, przemieszczenie roślin przez człowieka, znaczenie świata roślin dla ludzi, formy ochrony przyrody, pożyteczne zwierzęta w ogrodach, bioróżnorodność. W trakcie będzie można skorzystać z porad z zakresu ogrodnictwa.

§ 2

Ogród Botaniczny w Niegoszczy czynny jest w godzinach 9-17 we wszystkie dni tygodnia poza poniedziałkiem.

§ 3

Z uwagi na konieczność udokumentowania zajęć informujemy, że grupie uczestników będą robione na terenie ogrodu zdjęcia.

§ 4

Czas realizacji projektu 15 lipca 2019 do 05 października 2019.

§ 5

Ilość uczestników projektu 800 osób.

§ 6

Warunkami bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach są:

1) respektowanie § 17 i 18 regulaminu Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy https://obniegoszcz.pl/regulamin-ogrodu/,

2) projekt kierowany jest do grup zorganizowanych liczących od 15 do 40 osób; w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu, uczestniczyć mogą grupy ponad 40 osób,

3) dokonanie rezerwacji terminu (dzień i godzina) z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni wcześniej telefonicznie tel. 604 655 081 lub e-mail: info@obniegoszcz.pl,

4) przedłożenia przed wejściem na teren Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy imiennej listy obecności wraz z podpisami uczestników w przypadku osób dorosłych i rodziców z dziećmi Gmina Mielno warszaty letnie lista imienna pdf lub w przypadku grup dzieci i młodzieży oświadczenia opiekuna grupy osób niepełnoletnich Gmina Mielno warsztaty letnie oświadczenie opiekuna grupy osób niepełnoletnich pdf.

§ 7

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.