Program edukacyjny pn #Polskie drzewa w miastach i na wsi

okres realizacji zajęć 14 września – 31 października 2020

miejsce realizacji Ogród Botaniczny w Niegoszczy

 

Adresatami programu są osoby dorosłe mające wpływ na kształtowanie nasadzeń – urzędnicy, architekci krajobrazu, architekci, osoby prowadzące firmy ogrodnicze, rolnicy.

Wielkość grupy na szkoleniu do 6 osób, planujemy przeprowadzić zajęcia do 12 osób, czyli przynajmniej dwa spotkania.

Czas trwania szkolenia w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy – dwie godziny zegarowe, w razie potrzeby ze strony uczestników zostanie przedłużony do trzech godzin zegarowych. W trakcie zajęć przerwa kawowa z poczęstunkiem. Prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych oraz zabranie ze sobą obuwia umożliwiającego chodzenie nawet po mokrym podłożu – zajęcia mają charakter praktyczny.

Prowadzący program

mgr inż. Paweł Kaźmierski absolwent ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Studia ukończone z wyróżnieniem 2001r. Laureat konkursu Primus inter pares pod patronatem Prezydenta RP 2001r., praca inżynierska pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Mynetta (uprawa roślin ozdobnych tulipan), praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Rzepki-Plevnes (hodowla mutacyjna rośliny ozdobnej). Wielokrotnie podczas studiów przedstawiał referaty na posadzeniach Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie oraz Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Kilkakrotnie prezentował w mediach publicznych TVP ogólnokrajowa i regionalna swoje kolekcje roślin, ostatni raz prezentacja dotyczyła kolekcji szachownic w OB w Niegoszczy emisja Rok w ogrodzie 09-05-2019r., 16-05-2020r. Sposobu prowadzenia zajęć uczył się od swoich wykładowców podczas studiów, praktyk studenckich odbywanych w Pomorskim Ogrodzie Edukacyjnym Wiciokrzewy we Włokach pod kierunkiem mgr Grażyny Zyber oraz podczas realizacji programu dofinansowanego przez WFOSiGW w Szczecinie w 2017r. Poznaj florę wokół siebie w ogrodzie Pani Grażyny Zyber podczas kontroli dokonywanych w ramach prac Zarządu Fundacji Regnum vegetabile oraz wspólnie z przedstawicielami WFOŚiGW w Szczecinie. Od 16 listopada 2018r. prowadzi zajęcia edukacyjne w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy.

Program edukacyjny opiera się o rodzime gatunki drzew i krzewów wraz z ich kultywarami zaprezentowane w innowacyjny sposób jako rośliny dekoracyjne do zieleni publicznej i prywatnej i rośliny użytkowe łagodzące skutki zmian klimatycznych w naszym regionie.

W ramach programu będziemy prezentować i omawiać kultywary rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych takich jak klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, buk zwyczajny, grab pospolity, olsza czarna, olsza szara, bez czarny, głóg jednoszyjkowy, gółg dwuszyjkowy, leszczyna pospolita. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się cechami użytkowymi wybranych kultywarów na żywym materiale w ogrodzie botanicznym.

Omówione zostaną następujące kwestie wykorzystania rodzimych gatunków drzew i krzewów w środowisku poddanym presji człowieka:

  • wykorzystanie gatunków siedlisk mokrych, bagiennych do tworzenia miejsc czasowego gromadzenia wód opadowych na obszarach zurbanizowanych
  • wykorzystanie gatunków odpornych na suszę do tworzenia szpalerów śródpolnych,
  • odtwarzanie zadrzewień na nieużytkach rolnych,
  • zwiększenie bioróżnorodności rodzimych gatunków drzew i krzewów poprzez wprowadzenie do nasadzeń kultywarów.

Dla uczestników szkolenia w zaplanowanej liczbie osób zajęcia będą bezpłatne.

W przypadku zainteresowania ze strony urzędów istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć tylko w grupie osób z jednego zakładu pracy z uwagi na COVID19.

Zgłoszenia prosimy kierować na info@obniegoszcz.pl z podaniem liczby osób oraz terminu Państwu dogodnego w okresie wrzesien-październik 2020r.

Jednocześnie informujemy, że celem weryfikacji osiągnięcia efektu dydaktycznego uczestnicy zajęć będą proszeni o wpisywanie się na listy informacyjne z klauzulą informacyjną RODO oraz o wykonywaniu podczas zajęć zdjęć w planie ogólnym.

 

UWAGA potwierdzone rezerwacje terminów zajęć dla grup

14 września 10-13

16 września 10-13