Fundacja Regnum vegetabile
zaprasza do składania ofert na realizację projektu

Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie pandemii COVID-19

Celem projektu jest przyswojenie przez internautów zasad umożliwiających zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko w swoim najbliższym otoczeniu poprzez zmianę podejścia do świata przyrody w naszych ogrodach.

Zapytanie ofertowe nr 2/OB/2021R.
z dnia 09 stycznia 2021r.

  1. Warunki techniczne składania ofert

Fundacja Regnum vegetabile zaprasza firmy do składania kompleksowej oferty na świadczenie usług niezbędnych do realizacji zadania pt: Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie pandemii COVID-19.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na realizację w/w zadania przez dwie lub więcej firm w jednej ofercie. Należy wówczas określić wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przypadającego na każdego z wykonawców oraz zakres za jaki odpowiada (np. w postaci podania pozycji z przedmiaru).

Na podstawie zamieszczonego w zapytaniu pod linkiem zapytanie ofertowe 2 OB 2021R. z dnia 09 01 2021r. przedmiar przedmiaru Oferent szacuje koszty realizacji zadania i określa należny podatek VAT na własną odpowiedzialność zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym.

Oferty należy przesyłać na e-mail info@obniegoszcz.pl lub w wersji papierowej na adres Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A 76-032 Mielno z dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe nr 2/OB/2021R. z dnia 09 stycznia 2021r. do godziny 23:59 w dniu 18-01-2021r. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta, datę sporządzenia oferty, nazwę zadania, określenie kwoty brutto wymaganej przez oferenta za wykonanie zadania.

  1. Warunki umowy

Umowa na wykonanie usługi produkcji cyklu audycji audiowizualnej będzie miała charakter ryczałtowy. Czas realizacji usługi – obsługa planu zdjęciowego realizacja bloków tematycznych od 15-02 do 31-10 2021r., publikacja materiałów w mediach społecznościowych i obsługa kanału na YouTube 01-05 do 31-10 2021r.

Przedmiar oraz oferta będą stanowić załączniki do umowy.

Wykonawca przeniesie wszelkie prawa autorskie za wytworzone materiały audiowizualne na Fundację Regnum vegetabile, przy czym w przypadku chęci publikacji ich przez Wykonawcę w telewizji publicznej Fundacja Regnum vegetabile dopuszcza taką sytuację.

Wykonawca przekaże Fundacji wyprodukowane materiały w formie elektronicznej na stosownym nośniku danych wraz z ostatnią fakturą.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za bezpieczeństwo osób związanych z produkcją a w szczególności za prace w plenerze.

Wykonawca ze swojej strony zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych do realizacji produkcji materiałów, sprzętu i ekipy specjalistów. Zdjęcia będą kręcone w plenerze.

Przewidywany harmonogram płatności. Najpóźniej w oznaczonym dniu należy złożyć w siedzibie Fundacji fakturę wraz z protokołem odbioru przedmiotu usługi:

pierwsza transza 19 marca 2021r. + 14 dni

druga transza 7 maja 2021r. + 14 dni

trzecia transza 25 czerwca 2021r. + 14 dni

czwarta transza 11 sierpnia 2021r. + 14 dni

piąta transza 24 września 2021r. + 14 dni

szósta transza 3 listopada 2021r. + 14 dni

Wykonawca wyłoniony w wyniku niniejszego zapytania ofertowego zobowiązany jest przedłożyć harmonogram płatności ryczałtowych za usługę produkcji cyklu audycji audiowizualnej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Fundację do WFOŚiGW w Szczecinie. Podpisanie umowy z Wykonawcą uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

Syntetyczny opis planowanych  działań w ramach przedsięwzięcia

Blok 1 – ekologiczna uprawa ziół, kwiatów jednorocznych i warzyw

W dobie pandemii COVID-19 internauci zdobędą praktyczną wiedzę jak samodzielnie wyprodukować dla siebie i swojej rodziny zdrową żywność. Zostaną zaprezentowane kolejne etapy uprawy roślin od nasiona poprzez sadzonki i rośliny w pełni rozwoju po plony finalne. Pokażemy Państwu jak można uprawiać warzywa metodą bez kopania ziemi „no dig” na rabatach podwyższonych i na płask. Poznacie Państwo zalety stosowania probiotyków jako naturalnej szczepionki poprawiającej jakość organizmu glebowego a przez to produktywność gleby. W ostatnich latach w okresie wiosny i lata mamy często do czynienia z okresami suszy a możemy ją łagodzić i oszczędzać wodę w naszych ogrodach poprzez ściółkowanie powierzchni rabat różnymi materiałami organicznymi, które z gospodarczego punktu widzenia stanowią odpad lub są w nadmiarze. Na potrzeby projektu zaprezentujemy zalety zrębki drzewnej będącej produktem ubocznym z wycinki drzew i krzewów. Ponadto planujemy przekazać za pośrednictwem gminnych ośrodków pomocy społecznej z naszego sąsiedztwa 1/4 wyprodukowanych rozsad osobom potrzebującym aby mogły samodzielnie produkować dla siebie warzywa, zioła i kwiaty jednoroczne.

Blok 2 – przystosowania roślin do życia w środowiskach suchych
na przykładzie kaktusów i sukulentów

Od kilku lat z niepokojem obserwujemy długotrwałe okresy suszy w okresie wiosny i lata. Rośliny wytworzyły w ciągu milionów lat wiele przystosowań do życia w ekstremalnie suchym klimacie. Zapoznacie się Państwo z szeregiem modyfikacji budowy u roślin rosnących na suchych stanowiskach w różnych częściach świata. W jaki sposób uprawiać je w naszych ogrodach i mieszkaniach. Pokażemy również przystosowania naszych rodzimych gatunków roślin do życia w suchych środowiskach oraz jakie rośliny warto uprawiać w naszych ogrodach aby oszczędzać wodę a jednocześnie cieszyć się ich pięknem.

Blok 3 – rodzinne poznawanie przyrody poprzez zabawę

Wspólna praca osób dorosłych z dziećmi może być świetną praktyczną nauką o przyrodzie i ekologii. W trakcie wspólnych rodzinnych warsztatów opiekunowie mogą w prosty i przystępny sposób pokazać dzieciom świat ożywiony i nieożywiony wokół nas. Dzieci mogą poznać podstawowe prawa rządzące przyrodą, nabyć pozytywnych dla środowiska zachowań i nawyków. Same zajęcia warsztatowe są świetną formą terapii manualnej dla najmłodszych, przełamują zahamowania związane z kontaktem z przyrodą generowane przez świat wirtualny. Stanowią element wpływający na rozwój młodego człowieka, uczą wrażliwości i empatii względem innych ludzi i organizmów żywych. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane proste czynności, które mogą być wykonane na podstawie filmu w domu, ogrodzie wspólnie z dziećmi.

Blok 4 – świat na sześciu nogach, czyli w królestwie owadów

Blok podzielony na 3 części, których zakres zostanie uzależniony od wegetacji roślin i aktualnie panujących warunków pogodowych. Sąsiedztwo owadów i innych zwierząt w ogrodzie często zaskakuje, niepokoi, a czasami nawet przeraża! Zrozumienie roli jaką odgrywają w przyrodzie i w naszym ogrodzie wydaje się kluczowe dla przełamania wszelkich uprzedzeń i w kroczenia bez lęku w ich fascynujący świat. Owady, pajęczaki, ptaki, płazy, gady, ssaki… tworzą bioróżnorodność w ogrodzie, a ta ma ogromne znaczenie dla zdrowia naszego ogrodu. Pokażemy Państwu jak i gdzie obserwować aby „widzieć”. Jakie organizmy możemy spotkać w naszym ogrodzie. W jaki sposób zaprosić organizmy pożyteczne i jakie znaczenie mają dla naszego ogrodu i dla nas. Jak zachęcić dzieci do obserwacji świata ożywionego i szacunku dla niego, przez ukazanie zaskakujących cech owadów i innych organizmów. A przy okazji zbudujemy domki dla owadów oraz jeża.

Blok 5 – bądź ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny

Celem zadania jest uświadomienie odbiorcom ilości produkcji odpadów w życiu codziennym oraz możliwości przyczynienie się do ograniczenia panującego w obecnych czasach konsumpcjonizmu, a przez to zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych potrzebnych do wytworzenia produktów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych do środowiska. Dodatkowo zostanie zwrócona uwaga na zjawisko mikroplastiku, który trafia do środowiska. W związku z założeniami celem materiału filmowego będzie pokazanie odbiorcy jak można przygotować własnoręcznie rzeczy, które przydatne są do uprawy roślin zarówno w domu, jak i w ogrodzie nie kupując np. nowych doniczek tylko wykorzystując materiały, które posiadamy w naszych domach lub znajdziemy w ogrodzie lub wykorzystamy np. pojemniki niepotrzebne, uszkodzone. Podczas realizacji projektu zostanie zaprezentowane zdobienie donic metodą dekupage, z wykorzystaniem betonu, patyków, szyszek, liści itd. Ponadto zostaną zaprezentowane różne sposoby dekoracji z wykorzystaniem tzw. odpadów, rzeczy bezużytecznych.

Odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych oferentów

Pytanie 1. Ile godzin liczy dzień zdjęciowy?
Odpowiedź 1. Dzień zdjęciowy liczy 8 godzin.

Pytanie 2. Jak rozłożone będą dni zdjęciowe?
Odpowiedź 2. Z uwagi na fakt iż dwoje z ekspertów prowadzących w/w bloki musi pokonywać dłuższe dystane przewiduje się realizacje nagrań w 3-4 blokach po 4-3 dni (druga połowa kwietnia, maj, druga połowa czerwca, pierwsza połowa września).

Pytanie 3. Czy można złożyć ofertę tylko na nagrania?
Odpowiedź 3. Nie – patrz warunki techniczne składania ofert.
Dopuszcza się wspólne składanie ofert na realizację w/w zadania przez dwie lub więcej firm w jednej ofercie. Należy wówczas określić wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przypadającego na każdego z wykonawców oraz zakres za jaki odpowiada (np. w postaci podania pozycji z przedmiaru).

Pytanie 4. Jak będą wyglądać dni zdjęciowe?
Odpowiedź 4. Poszczególni eksperci będą przedkładać scenariusz swojego wsytąpienia. W przedmiarze w blokach podano zapotrzebowanie na materiały oraz nakłady pracy niezbędne do realizacji planu zdjęciowego – przedmiar został opracowany na podstawie informacji od ekspertów. W niektórych przypadkach eksperci będą pracować ze statystami na planie.

Pytanie 5. Ile godzin należy poświęcić na opracowanie materiałów aby wyprodukować 27 odcinków po 5 minut treści merytorycznej?
Odpowiedź 5. Zadanie ma charaker ryczałtowy, sam oferent wycenia koszt swojej oferty według posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Pytanie 6. Od kiedy należy publikować filmy w mediach społęcznościowych?
Odpowiedź 6. Filmy należy publikować systemetycznie od 01-05-2021r.  do 30-09-2021r. Należy przyjąć, że fimy powinny zostać wyemitowane do 14-21 dni od zakończenia zdjęć w plenerze.

Pytanie 7. Czy w przypadku składania wspólnej oferty przez dwie lub więcej firm każda z nich podpisuje się pod ofertą?
Odpowedź 7. Wystarczy, że firma wiodąca podpisze ofertę ale konieczne jest wymienienie pozostałych wykonawców z określeniem zakresu za jaki odpowiadają (np.: lp. z przedmiaru) i należnej im kwoty ryczałtowej za usługę.

Wyniki zapytania ofertowego

oferta 1
15-01-2021r. godzina 16:05 złożona na e-mail – oferta wspólna dwóch firm na kwotę 126.350,00 zł brutto, oferta kompletna.

oferta 2
17-01-2021r. godzina 21:52 złożona na e-mail – oferta niekompletna obejmująca tylko punkty 1-4 przedmiaru, oferta odrzucona ze względów formalnych – nie spełnia warunków zapytania ofertowego.

UZASADNIE ODRZUCENIA OFERTY Nr 2

Fundacja Regnum vegetabile zaprasza firmy do składania kompleksowej oferty na świadczenie usług niezbędnych do realizacji zadania pt: Produkcja cyklu audycji audiowizualnych do mediów społecznościowych pn „Ogród w zgodzie z naturą” jako forma prowadzenia edukacji ekologicznej w dobie pandemii COVID-19.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na realizację w/w zadania przez dwie lub więcej firm w jednej ofercie. Należy wówczas określić wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przypadającego na każdego z wykonawców oraz zakres za jaki odpowiada (np. w postaci podania pozycji z przedmiaru).

Na podstawie zamieszczonego w zapytaniu pod linkiem zapytanie ofertowe 2 OB 2021R. z dnia 09 01 2021r. przedmiar przedmiaru Oferent szacuje koszty realizacji zadania i określa należny podatek VAT na własną odpowiedzialność zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym.

Oferty należy przesyłać na e-mail info@obniegoszcz.pl lub w wersji papierowej na adres Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A 76-032 Mielno z dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe nr 2/OB/2021R. z dnia 09 stycznia 2021r. do godziny 23:59 w dniu 18-01-2021r. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta, datę sporządzenia oferty, nazwę zadania, określenie kwoty brutto wymaganej przez oferenta za wykonanie zadania.

Pytanie 3. Czy można złożyć ofertę tylko na nagrania?

Odpowiedź 3. Nie – patrz warunki techniczne składania ofert. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na realizację w/w zadania przez dwie lub więcej firm w jednej ofercie. Należy wówczas określić wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przypadającego na każdego z wykonawców oraz zakres za jaki odpowiada (np. w postaci podania pozycji z przedmiaru).

oferta 3
18-01-2021r. godzina 12:09 złożona na e-mail – na kwotę 189.240,42 zł brutto, oferta kompletna.

oferta 4
18-01-2021r. godzina 12:11 złożona na e-mail – na kwotę 178.819,86 zł brutto oferta kompletna.

Oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca warunki zapytania – oferta nr 1

Wykonawca wyłoniony w wyniku niniejszego zapytania ofertowego zobowiązany jest przedłożyć harmonogram płatności ryczałtowych za usługę produkcji cyklu audycji audiowizualnej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Fundację do WFOŚiGW w Szczecinie. Podpisanie umowy z Wykonawcą uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie o czym Wykonawca zostanie poinformowany.