Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na napisanie i wydanie monografii poświęconej bioróżnorodności w obrębie rodzaju zimowit.
Zapytanie podzielone jest na dwie części

Część 1. Napisanie monografii

Przybliżony opis objętości monografii: strona tytułowa, informacja o wsparciu dotacyjnym ze strony WFOŚiGW w Szczecinie, spis treści 1-3 stron, nota biograficzna Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Prezesa Zarządu Fundacji Regnum vegetabile na jeden stronie w dwóch kolumnach, nota biograficzna o autorze monografii 1 strona, wstęp 1-2 strony, główne informacje o rodzaju zimowit – występowanie w naturze, uprawa, znaczenie dla człowieka, anegdoty z historii 5-10 stron opisy zimowitów ze zdjęciami minimum 200 stron, słowniczek pojęć 1-5 stron, bibliografia 1-3 stron. Manuskrypt pisany w Wordzie czcionką Times New Roman 11,5 pkt. oraz interlinia 14 pkt.

Napisanie monografii na podstawie badań i obserwacji własnych autora prowadzonych na terenie Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy w okresie od 01-07-2021r. do 30-06-2022r. Narodowej kolekcji rodzaju Colchicum. Należy dokonać obserwacji, pomiarów i wykonać dokumentację fotograficzną wszystkich etapów rozwoju roślin. Opracowanie musi zawierać opis morfologiczny każdego gatunku, odmiany, kultywaru z dokumentacją fotograficzną. Autor zobowiązany będzie do przedłożenia manuskryptu do akceptacji w WFOŚiGW w Szczecinie w terminie do 31-07-2022r. W publikacji będzie nota biograficzna o autorze. Wymagamy aby opracowania dokonał autor o stopniu naukowym minimum doktora o specjalności związanej z botaniką, ogrodnictwem, rolnictwem lub biologią.  Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy cywilnoprawnej na realizację przedmiotu zapytania. Zamawiający przewiduje rozliczenie płatne w całości po przedłożeniu przedmiotu zamówienia i akceptacji ze strony WFOŚiGW w Szczecinie manuskryptu w formie elektronicznej. Ze swojej strony autor zobowiązany jest zapewnić recenzję swojego opracowania. Zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze strony WFOŚIGW w Szczecinie. Do opisania będzie przynajmniej 100 gatunków, odmian i kultywarów zimowitów.Autor monografii przeniesie prawa autorskie na Fundację Regnum vegetabile a sama monografia będzie bezpłatna dla czytelników w nakładzie będącym przedmiotem wniosku do WFOSiGW w Szczecinie.

Składanie ofert na część 1.
Oferty należy składać  na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 w terminie do 15 marca 2021r. Do oferty należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego tytuł naukowy autora oraz recenzenta. Oferta powinna zawierać dane autora, informację iż dotyczy ona zapytania ofertowego nr 3/OB/2021 z dnia 26-02-2021r. na wydanie monografii poświęconej bioróżnorodności w obrębie rodzaju zimowit część 1 zadania (napisanie monografii), formę umowy cywilnoprawnej na realizację przedmiotu umowy oraz wartość brutto umowy. Zawarcie umowy uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze strony WFOŚiGW w Szczecinie.

Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści (dotyczy to autora i recenzenta).

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Regnum vegetabile z siedzibą przy ulicy Generała Stanisława Maczka 21, 76-032 Mielno.

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@obniegoszcz.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań realizowanych w ramach działalności statutowej Fundacji Regnum vegetabile.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane (przetwarzane) będą w celach statystycznych związanych z obsługą usług odpłatnych i nieodpłatnych w ramach działalności statutowej Fundacji Regnum vegetabile.

  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Fundacji Regnum vegetabile przez następujące kategorie odbiorców danych: podmioty realizujące lub nadzorujące programy dofinansowania działalności statutowej Fundacji Regnum vegetabile.

W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Funadcję Regnum vegetabile moich danych osobowych w/w celach.

 

Część 2. Wydanie monografii

Opis techniczny monografii:
objętość 232 str.,
format: 210×297 mm,
druk środka książki: kolorowy,
papier na wnętrze: kreda 130g,
wyklejki: bez zadruku, offset 140g,
okładka: kolorowa, foliowana błyszcząca,
oprawa: twarda szyto-klejona, tektura 2,5 mm, grzbiet prosty, kapitałka biała,
nakład trzy tysiące egzemplarzy,
numer ISBN.

Koszty wydania obejmują: skład i łamanie, podwójną korektę, indywidualny projekt okładki, druk i oprawę oraz dostawę nakładu na wskazany adres w Polsce. Planowane wydanie monografii drugie półrocze 2022r.

Z pierwszego nakładu 17 egzemplarzy jako egzemplarze obowiązkowe (zgodnie z Ustawą) trafi do bibliotek narodowych, 3 egz. trafią do archiwum wydawnictwa – za dystrybucję w/w egzemplarzy odpowiada wydawnictwo.

Zawarcie umowy uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze strony WFOŚiGW w Szczecinie.

Składanie ofert na część 2.

Oferty należy  składać na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 w terminie do 15 marca 2021r. Oferta powinna zawierać informację iż dotyczy ona zapytania ofertowego nr 3/OB/2021 z dnia 26-02-2021r. na wydanie monografii poświęconej bioróżnorodności w obrębie rodzaju zimowit część 2 zadania (wydanie monografii), oznaczenie przedsiębiorstwa, kwotę brutto za wydanie 3000 egzemplarzy, przybliżoną masę w gramach jednego egzemplarza, długość ważności oferty, warunki płatności.