Projekt sfinansowany przez Gminę Mielno

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
umowa nr 18/2021/PP z dnia 20-05-2021r.
o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zawarta pomiędzy Fundacją Regnum vegetabile a Gminą Mielno

 

Regulamin dla uczestników projektu

§ 1

1. Zajęcia mają charakter pozaszkolnej edukacji przyrodniczej opartej o budowanie wzorca kultury ekologicznej wśród mieszkańców gminy Mielno poprzez aktywne poznawanie świata roślin.

2. Planowany czas zajęć to 90 minut.

3. Wielkość grup na zajęciach od 4 do 12 osób.

4. Miejsce realizacji programu – Ogród Botaniczny w Niegoszczy (76-032 Mielno, Niegoszcz 25A)

§ 2

Ogród Botaniczny w Niegoszczy czynny jest w godzinach 9-17 we wszystkie dni tygodnia poza poniedziałkiem.

§ 3

Z uwagi na konieczność udokumentowania zajęć informujemy, że uczestnikom zajęć będą robione na terenie ogrodu zdjęcia i przedłożone w sprawozdaniu Gminie Mielno.

§ 4

Czas realizacji projektu 16 lipca 2021 do 30 września 2021r.

§ 5

Ilość uczestników projektu 100 osób.

§ 6

Warunkami bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach są:

1) respektowanie § 17 i 18 regulaminu Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy  https://obniegoszcz.pl/regulamin-ogrodu/,

2) program dedykowany jest do małych grup rodzinnych – dzieci wraz z opiekunami spokrewnionymi dziadek, babcia z wnukami, rodzice z dziećmi – efektem dodanym w projekcie jest integracja międzypokoleniowa.

3) dokonanie rezerwacji terminu (dzień i godzina) z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni wcześniej telefonicznie tel. 604 655 081 lub e-mail: info@obniegoszcz.pl,

4) przedłożenia przed wejściem na teren Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy imiennej listy obecności (do pobrania tutaj  lista imienna 2021r. dla Gminy Mielno ) lub wypełnieniem jej przed rozpoczęciem zajęć; opiekunowie wpisują na listę dzieci i podpisują się w ich imieniu własnym nazwiskiem.

§ 7

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W skrócie na zajęciach poznajemy tajemnice świata roślin wszytskimi zmysłami – patrz, słuchaj, dotykaj, wąchaj i smakuj. Każdy uczestnik wychodzi z projektu z własnoręcznie posadzoną do doniczki rośliną – roślina lecznicza, przyprawowa, ozdobna do wyboru. Pamiętajcie, że tutaj trzeba się trochę pobrudzić.