Jakie są cele projektu?
Kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska.
Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy.

Jakie są tematy warsztatów?
Poszanowanie wody, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie.
Bioróżnorodność i działania sprzyjające jej poznaniu i zachowaniu.

Kto może brać udział w warsztatach kiedy i gdzie?
Zapraszamy do udziału w warsztatach rodziny. Nasz obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pragniemy aby w naszych zajęciach uczestniczyły też osoby ze szczególnymi potrzebami. Dla Was zapewniamy 10% miejsc na zajęciach. Miejscem realizacji warsztatów jest Ogród Botaniczny w Niegoszczy. Zajęcia będą realizowane w terminie od 01 maja do 31 lipca 2022r. Przeprowadzimy 15 warsztatów w sumie dla 100 uczestników.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z zajęć?
Po pierwsze należy umówić się na zajęcia. Projekt dedykowany jest dla rodzin. Średnio w jednych warsztatach może uczestniczyć 6-7 osób. Na zajęcia będziemy pracować praktycznie więc prosimy o dostosowanie stroju do takiej sytuacji. Trochę pobrudzimy się ziemią, kompostem czy też prowadząc obserwacje na terenie ogrodu. Prosimy również o wypełnienie poniższych druków:

FNE lista obecności

FNE zgoda osoby dorosłej na wykorzystanie wizerunku i głosu

FNE zgoda osoby dorosłej na wykorzystanie wizerunku i głosu dziecka

Prosimy grupy rodzinne o kontakt odnośnie terminu realizacji zajęć drogą e-mailową: info@obniegoszcz.pl – pracujemy wtorek-niedziela w godzinach 9-17.

Udział w projekcie jest dla jego uczestników bezpłatny.

Czego nauczymy się na warsztatach?
Poprzez udział w naszym projekcie zdobędziecie wiedzę praktyczną jak poznawać, doceniać i wspierać bioróżnorodność wokół siebie zaczynając od własnego otoczenia. Zobaczycie zagrożenia wynikające z przemieszczania gatunków na znaczne dystanse – gatunki inwazyjne obcego pochodzenia. Poznacie również wiedzę praktyczną jak ograniczyć w ogrodzie zużycie wody co jest szczególnie ważne w okresach jej niedoboru w postaci opadów. Wspólnie, na poziomie działań lokalnych, podejmiemy działania na rzecz środowiska poprzez zwiększanie bioróżnorodności roślin i tworzenie w najbliższym, zurbanizowanym otoczeniu miejsc przyjaznych dla życia drobnych zwierząt. Nauczymy się jak oszczędzać ograniczone i często nadmiernie eksploatowane zasoby naturalne jak torf. Na zajęcia trzeba zarezerowować minimum 90 minut.


Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
dotycząca ochrony danych osobowych dla osób przekazujących dane dzieci w związku z udziałem w nagraniach ujęć filmowych i sesjach zdjęciowych


Po co nam Twoje dane osobowe? Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci, bo są nam niezbędne do zrealizowania ujęć filmowych/sesji zdjęciowych w celu udokumentowania działalności promocyjnej i sponsoringowej prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. jak również w celu opublikowania nagrań filmowych w wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i internetowych Spółki, na firmowych profilach społecznościowych oraz w broszurach i folderach w celach informacyjnych i promocyjnych przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM i wydawanych przez tę spółkę lub na jego zlecenie.


Z kim dzielimy się danymi? Dane osobowe będą przetwarzane przez interesariuszy GAZ-SYSTEM:

 • naszych pracowników lub współpracowników
 • korzystających z naszych stron internetowych, firmowych profili społecznościowych
 • odbiorców naszych broszur i folderów branżowych
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje)
 • podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony osób i mienia.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania? Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci stanowi zgoda (art. 6, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”), co oznacza, w tej sytuacji, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka/dzieci jest dobrowolne i będzie nam niezbędne do zorganizowania i utrwalenia nagrania filmowego oraz realizacji sesji zdjęciowych, ich opublikowania w wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach, w tym na stronach intranetowych i internetowych Spółki, na firmowych profilach społecznościowych oraz w broszurach i folderach w celach informacyjnych i promocyjnych przedstawiających działalność biznesową GAZ-SYSTEM.


Jak długo będziemy przetwarzać dane? Dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z organizacją nagrania filmowego oraz sesji zdjęciowych przez czas publikacji nagrania/zdjęć w ww. mediach i publikacjach, jak również przez okres niezbędny do przechowywania nagrania/zdjęć dla celów archiwalnych.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia? Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy

 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne

 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych

 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

 • sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie co do zasady usunięciem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem

 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan,
  że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.


Kontakt – Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji? Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl .

Projekt „EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas” jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.