Szanowni Państwo u nas możecie w praktyce zrealizować w prosty i ciekawy dla dzieci i młodzieży sposób poniższe podstawy programowe z przyrody i biologii.

Czas trwania zajęć 90 minut.

Prowadzący mgr inż. Paweł Kaźmierski

Forma realizacji zajęcia terenowe na kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy. W ramach zajęć dzieci wykonują ekogadżet w postaci posadzenia/posiania rośliny do doniczki i zabierają go ze sobą.

Zajęcia mają charakter sensoryczny.

Możlwa do realizacji tematyka zajęć obejmująca zagadnienia przyrodnicze

Klasy I-III
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:

 1. rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
 2. rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie;
 3. prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi;
 4. planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;
 5. chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie;
 6. segreguje odpady i  ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania.

Klasy IV-VIII

 • Różnorodność i jedność roślin:
  1. mchy – uczeń:
   1. dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,
   2. na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela mchów,
   3. wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody;
  2. paprociowe, widłakowe, skrzypowe – uczeń:
   1. dokonuje obserwacji przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) oraz przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,
   2. na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela paprociowych, widłakowych lub skrzypowych,
   3. wyjaśnia znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie;
  3. rośliny nagonasienne – uczeń:
   1. przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny,
   2. rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych,
   3. wyjaśnia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
  4. rośliny okrytonasienne – uczeń:
   1. rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa),
   2. dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe); rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat),
   3. opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach,
   4. przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego,
   5. rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym,
   6. przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek),
   7. planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion,
   8. przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu,
   9. rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych,
   10. przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
  5. różnorodność roślin; uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–5 na podstawie jego cech morfologicznych.

Ewolucja życia. Uczeń:

 1. wyjaśnia istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu;
 2. wyjaśnia na przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz przedstawia różnice między nimi;

 

 • Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:
  1. wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami;
  2. analizuje oddziaływania antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność;
  3. analizuje oddziaływania nieantagonistyczne: mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm;
  4. przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów (I i dalszych rzędów) i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;
  5. analizuje zależności pokarmowe (łańcuchy pokarmowe i sieci troficzne), konstruuje proste łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania) oraz analizuje przedstawione (w postaci schematu) sieci i łańcuchy pokarmowe;
  6. analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku siarki w powietrzu);
  7. przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe (skala porostowa), ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową;
  8. przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń:
  1. przedstawia istotę różnorodności biologicznej;
  2. podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów;
  3. analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
  4. uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej;
  5. przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność ich stosowania dla zachowania gatunków i ekosystemów.