Warsztaty dla grup zorganizowanych
Miejsce Ogród Botaniczny w Niegoszczy
Czas trwania zajęć 60-90 minut
Wielkość grup 10-50 uczestników
Grupy docelowe: dzieci i młodzież szkolna, rodziny, osoby dorosłe, seniorzy, nauczyciele.

Czym jest zrównoważony rozwój i zrównoważenie?

Zrównoważony rozwój taki, w którym realizacja potrzeb obecnie żyjących ludzi nie powoduje pomniejszenia szans na zapewnienie zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Najprościej mówiąc, żyj tak, aby następni ludzie po tobie też mogli żyć!
Zasada zrównoważonego rozwoju zawarta jest też w polskim prawodawstwie i sama Konstytucja RP w art. 5 mówi nam o nim: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Zrównoważony rozwój w naszym codziennym życiu to znalezienie złotego środka pomiędzy naszymi potrzebami zaspakajanymi tu i teraz, zachowaniem dobrostanu środowiska i bioróżnorodności, realizacją rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zapewnieniu przyszłym pokoleniom możliwości realizacji ich potrzeb biologicznych, ekonomicznych i społecznych. Wobec czego sam zrównoważony rozwój jest ciągłym, bez wyraźnego końca procesem, którego nadrzędnym celem jest zachowanie życia na naszej planecie w całym aspekcie jego różnorodności.
Zrównoważenie to zdolność społeczeństwa do nieskończonego trwania w naturalnych cyklach. Od co najmniej 200 lat większość ludzkich społeczeństw jest poza naturalnymi cyklami biosfery. Ze stanu zrównoważenia wybiło nas uprzemysłowienie. Rozwój przemysłowy zużywa ogromne ilości surowców mineralnych, organicznych, przestrzeni oraz energii do wytwarzania dóbr i organizacji powierzchni planety w sposób optymalny dla gospodarki człowieka.

Jakie są główne przyczyny zakłócające naturalne cykle i uniemożliwiające zrównoważony rozwój?

1. Ogromne wydobycie surowców naturalnych ze skorupy ziemskiej (litosfery) i wprowadzanie ich oraz odpadów pochodzących z ich wydobycia do biosfery. Pojawianie się w znacznie większym stężeniu w biosferze metali ciężkich, węglowodorów czy też wzrost poziomu zasolenia gleb oraz wód.
2. Tworzenie przez człowieka substancji chemicznych nowych dla biosfery lub też występujących już w biosferze w sposób naturalny, ale w ilościach znacznie przewyższających ich zwykły poziom. Przez to kumulują się one w środowisku, a ich przetworzenie i włączenie w cykl jest procesem długotrwałym.
3. Fizyczne spowalnianie i zakłócanie naturalnych cykli w biosferze poprzez urbanizację, zbyt szybkie tempo wycinania lasów, podział siedlisk, wielkopowierzchniowe monokultury rolne, osuszanie mokradeł, wydobywanie torfu, przerywanie szlaków migracyjnych zwierząt, zbyt małą retencję wody i wiele innych. W wyniku tych zakłóceń przyroda nie może dopełniać swoich cyklów.
4. W aspekcie społecznym tworzenie przez ludzi względem innych ludzi barier uniemożliwiającym im zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz powstawanie i utrwalanie barier wewnętrznych w życiu społeczności lokalnych blokujących ich rozwój. Także działania samodestruktywne takie jak uzależnienia i dziedziczona bieda, powodowane sytuacją życiową i brakiem perspektyw na trwałą poprawę losu.

Czy i w jaki sposób mogę wpłynąć pozytywnie na zrównoważony rozwój?

Tak, każdy z nas ma wpływ na zrównoważony rozwój w trzech płaszczyznach – środowiska, gospodarki i życia społecznego.
Poznając i wprowadzając w życie model odpowiedzialnej konsumpcji, masz istotny wpływ na zrównoważony rozwój. Odpowiedzialny konsument to taki, który swoje codzienne decyzje zakupowe podejmuje w sposób taki, aby ich skutki były neutralne dla środowiska. Racjonalne, prośrodowiskowe działania konsumentów w skali masowej wywierają wpływ na podmioty gospodarcze prowadzące produkcję, transport i dystrybucję dóbr materialnych oraz usług. Również w sferze usług społecznych takich jak edukacja prowadzona w każdym wieku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i społecznych, ochrona zdrowia, profilaktyka uzależnień, zaspakajanie potrzeb emocjonalnych przez kulturę i sztukę, pomoc dla potrzebujących możesz wywierać pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i zrównoważenie. Najważniejsza jest twoja świadomość problemu. Kiedy poznasz problem i zrozumiesz go, będziesz mógł zapewnić tyle, ile to tylko możliwe z twojej strony dla przyszłych pokoleń. W aspekcie społecznym istotny jest solidaryzm społeczny, pomoc słabszym, tworzenie więzi w społecznościach lokalnych również  tych na przyszłość.

Jak będą wyglądać zajęcia?

Podczas trwających w sumie 90 minut, warsztatów przepracujemy z Państwem kilka zagadnień z naszego codziennego życia, które w prosty sposób wpłyną na wasze zachowania w sposób taki, aby stały się prośrodowiskowe. Nawet nie zdajecie sobie sprawy iloma, drobnymi, z pozoru nieistotnymi dla nasz rzeczami możemy pozytywnie wpłynąć na losy nasze i przyszłych pokoleń i samej planety. Prognozuje się, że do roku 2050 będzie nas 9 miliardów. Już teraz wielu z nas ludzi cierpi z powodu ubóstwa, braku dostępu dla zdatnej do picia wody, odczuwa głód, nie ma dostępu do opieki medycznej, doświadcza konfliktów zbrojnych, przemocy, nie ma zapewnionej profilaktyki uzależnień, edukacji. Dla nas, żyjących stosunkowo dostanie Polaków, jest to niewyobrażalne, ale jednak ma miejsce na świecie.
Tematy do przepracowania z Państwem zostaną podzielone w dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny pn. „Wpływ mój i mojej rodziny na zrównoważony rozwój w naszym domu i ogrodzie” obejmuje zachowania i nawyki, jakie mamy w naszych gospodarstwach domowych. Na co należy zwrócić uwagę. W jaki sposób możemy ograniczyć nasz niekorzystny wpływ na środowisko. W jaki sposób możemy korzystać z gotowych rozwiązań systemowych oferowanych nam przez instytucje rządowe i samorządowe – np.: programy NFOŚiGW oraz WFOŚIGW. Drugi blok tematyczny pn. „Jak mogę wspierać zrównoważony rozwój w życiu społecznym” obejmuje kształtowanie prośrodowiskowych i prospołecznych postaw konsumenckich w codziennym życiu.