Projekt sfinansowany przez Gminę Mielno

Ekokapitał czyli bioróżnorodność wokół nas
umowa nr 33/2022/PP z dnia 01-09-2022r.
o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zawarta pomiędzy Gminą Mielno Fundacją Regnum vegetabile

 

Regulamin dla uczestników projektu

§ 1

1. Celem projektu jest budowania wzorca kultury ekologicznej w oparciu o przedstawienie uczestnikom projektu bioróżnorodności w świecie przyrody. Konieczności zachowania bioróżnorodności na wszystkich jej poziomach (siedlisk, gatunków i zmienności genetycznej) zarówno tej naturalnej jak i będącej wynikiem działalności człowieka w zakresie odmian roślin oraz ras zwierząt w perspektywie zmian klimatycznych i zrównoważonej gospodarce człowieka.
2. Planowany czas zajęć to 90 minut.
3. Wielkość grup na zajęciach – klasa/klasy szkolna/szkolne lub grupa/grupy przedszkolna/przedszkolne wraz z opiekunami maksymalnie do 50 osób.
4. Miejsce realizacji programu – Ogród Botaniczny w Niegoszczy (76-032 Mielno, Niegoszcz 25A).
5. Zajęcia mają charakter pozaszkolnej edukacji przyrodniczej zawierającej zagadnienia z podstawy programowej dotyczące bioróżnorodności.

§ 2

Ogród Botaniczny w Niegoszczy czynny jest w godzinach 9-17 we wszystkie dni tygodnia poza poniedziałkiem.

§ 3

Z uwagi na konieczność udokumentowania zajęć informujemy, że uczestnikom warsztatów będą robione na terenie ogrodu zdjęcia w planach ogólnych i przedłożone w sprawozdaniu Gminie Mielno.

§ 4

Czas realizacji projektu od 15 września do 30 listopada 2022r.

§ 5

1. Liczba uczestników projektu 200 osób.
2. Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych zostaną dochowane zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym celu 10% miejsc na warsztatach będzie dedykowanych tej grupie odbiorców.
3. Projekt dla jego uczestników jest bezpłatny.

§ 6

Warunkami bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach są:

1) respektowanie § 17 i 18 regulaminu Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy  https://obniegoszcz.pl/regulamin-ogrodu/,

2) program dedykowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci przedszkolnych wraz z opiekunami,

3) dokonanie rezerwacji terminu (dzień i godzina) z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni wcześniej telefonicznie tel. 604 655 081 lub e-mail: info@obniegoszcz.pl,

4) wypełnieniem  przed rozpoczęciem zajęć oświadczenia opiekuna o liczbie osób uczestniczących w zajęciach – wypełniamy na miejscu wg faktycznej liczby dzieci i opiekunów poniższy  formularz oświadczenia.

§ 7

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu a jego warunki zostały przedłożone rodzicom dzieci oraz opiekunom przez kierownika grupy.