Warsztaty z bioróżnorodności dla dzieci i młodzieży wieku od lat 6 do 18

 

Celem zajęć jest poznanie w praktyce przez dzieci i młodzież czym jest bioróżnorodność, jej poszanowanie i konieczność zachowania dla przyszłych pokoleń jako najwyższej wartości życia biologicznego na naszej planecie.

Czas trwania zajęć 60-90 minut.

Forma zajęć – spacer sensoryczny po terenie kolekcji ogrodu połączony z przekazywaniem wiadomości i kompetencji w formie warsztatów praktycznych. Uczestnicy doświadczają przyrody wszystkimi zmysłami. Czynnie uczestniczą w zajęciach poprzez prowadzenie obserwacji organoleptycznych podanych przez edukatora roślin. Mogą pracować w mniejszych zespołach analizując zadany problem i szukając w ogrodzie przykładów do danego zagadnienia. Wykorzystujemy do edukacji to, co akurat w danym czasie jest najbardziej atrakcyjne dla uczestników. Budujemy ciekawą historię wokół pojęcia, zjawiska, organizmu. Na końcu zajęć uczestnicy wykonują dla siebie własnoręcznie ekogadżet – wysiewają lub sadzą do doniczki rośliny.

Z racji terenowego charakteru zajęć prosimy o dostosowanie obuwia i stroju do warunków. Na zajęcia należy zabrać ze sobą skrzynki lub sztywne kartony na doniczki z roślinami posadzonymi przez uczestników zajęć – ekogadżety.

Uwzględniając podstawę programową formę przekazu merytorycznego dostosowano do grup wiekowych z podziałem adresatów warsztatów na cztery grupy wiekowe.
Grupa 1 – dzieci przedszkolne w wieku 6 lat oraz klasy I-III szkoły podstawowej
Grupa 2 – klasa IV szkoły podstawowej
Grupa 3 – klasy V-VIII szkoły podstawowej
Grupa 4 – młodzież szkół średnich, zawodowych, technikum

Jaką wiedzę i jakie kompetencje w praktyce może uzyskać młody człowiek dzięki uczestnictwie w zajęciach
z bioróżnorodności w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy?

wyciąg z podstawy programowej

Przedszkole oraz szkoła podstawowa
Klasy  I-III oraz przedszkole
rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie;
planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;

Klasy IV-VIII
przedstawia istotę różnorodności biologicznej;
podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów;
analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej;
przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność ich stosowania dla zachowania gatunków i ekosystemów.

Szkoła średnia
XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona.
Uczeń:
przedstawia typy różnorodności biologicznej: genetyczną, gatunkową i ekosystemową;
wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym;  podaje przykłady endemitów jako gatunków unikatowych dla danego miejsca, regionu; wykazuje związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej;
przedstawia wpływ zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków; podaje przykłady gatunków reliktowych jako dowód ewolucji świata żywego;
wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną;
uzasadnia konieczność zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności genetycznej;
przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.

Przykładowy scenariusz zajęć dla dzieci młodszych przedszkole oraz klasy I-III szkoły podstawowej
Karta pracy dla grupy wiekowej 1

  1. Dzieci zapoznają się z samym słowem bioróżnorodność. Na tym etapie edukacji nie jest ono jeszcze im znane aczkolwiek pewne elementy bioróżnorodności zawarte są już w podstawie programowej.
  2. Poznajemy pierwszy poziom bioróżnorodności – bogactwo siedlisk. Dzieci odpowiadają na pytanie w jakich miejscach rosną rośliny lub grzyby i żyją zwierzęta. Padają odpowiedzi las, pole, gospodarstwo rolne, ogród, ogródek, sad, łąka, morze, rzeka, staw, strumień, wydma, pastwisko itp.
  3. Ponieważ jesteśmy w ogrodzie botanicznym w nim będziemy poszukiwać bioróżnorodności gatunków i porównamy go do otaczających pól uprawnych i łąk pod kątem bogactwa gatunków żywych. Jakie mają cechy wspólne, co je różni. W samym ogrodzie skupimy się na poznaniu aktualnie najbardziej atrakcyjnego dla dzieci obszaru – mogą to być wiosenne rośliny cebulowe, rośliny aromatyczne, warzywa, drzewa i krzewy. Uczestnicy będą mogli zaobserwować strzępki grzybni rozrastające się w ściółce na rabatach, w sprzyjającym okresie nawet owocniki grzybów. Do ogrodu zalatują licznie różne gatunki owadów, jest owadzi hotel. Nad staw przylatują ptaki. Przy odrobinie szczęścia można też obserwować ryby i płazy.
  4. Po zapoznaniu się z mnogością siedlisk i bogactwem roślin, grzybów i zwierząt w ogrodzie przechodzimy do zmienności genetycznej w obrębie jednej populacji danego gatunku. Tutaj zależnie od pory roku możemy zaprezentować to na tulipanach, narcyzach, kwitnących jarmużach, miętach, pomidorach, jabłkach.
  5. Ukoronowaniem zajęć jest samodzielne posianie lub posadzenie do doniczki P9 przez dziecko rośliny. Dzieci w zespołach przygotowują mieszankę ziemi. Każdy uczestnik samodzielnie napełnia doniczkę podłożem i wysiewa lub sadzi roślinę według instrukcji. Tu również działamy zgodnie z kalendarzem przyrodniczym. Wiosną możemy pikować rozsady warzyw, ziół czy kwiatów, wysiewać nasiona na mikrowarzywa czy kiełki a jesienią sadzić byliny z podziału.