Jakie uciążliwe dla ogrodników profesjonalnych oraz amatorów zmiany obserwujemy w przebiegu pogody?

Jeszcze 30-40 lat temu okresy bez deszczu w sezonie wegetacyjnym trwające dłużej, jak dwa, trzy tygodnie należały do rzadkości. W 2023 r. w Niegoszczy cały maj i cały czerwiec były bez opadów deszczu.

Suma rocznych opadów jest zgodna plus, minus z wieloleciem, ale miesięczny rozkład opadów już nie jest zgodny z danymi historycznymi. Bywa, że w ciągu jednego, dwóch dni, spada opad należny dla całego miesiąca. Zimy są z reguły bezśnieżne. Gleba nie akumuluje wilgoci pozimowej. Większość wody pozimowej spływa do rzek i morza. W sierpniu 2023 r. w sierpniu spadł opad deszczu równoważny kwartałowi.

Zjawiska atmosferyczne występują z coraz to większą intensywnością, w szczególności dotyczy to burz, fal upałów i wiatrów.

Coraz częściej mamy do czynienia ze spóźnionymi przymrozkami w drugiej połowie maja i nawet pierwszej połowie czerwca. Często przymrozki w pierwszej połowie wiosny opóźniają wegetację. W pierwszy weekend czerwca 2023 r. w Niegoszczy wystąpił przymrozek -4 stopnie C.

Zieleń urządzona jest bardzo istotnym elementem przestrzeni zurbanizowanej. Powierzchnie biologicznie czynne dają nam, mieszkańcom wsi i miast, usługi ekosystemowe.

Usługi ekosystemowe są wkładem naturalnych ekosystemów w budowanie dobrobytu człowieka. Możemy je również zdefiniować jako dochód wynikający z kapitału naturalnego. Celem tego pojęcia jest zobrazowanie językiem finansów wartości środowiska przyrodniczego i tym samym zachowanie go w możliwie stabilnym stanie. Gretchen Daily zdefiniowała usługi ekosystemowe jak ogół stanów i zjawisk zachodzących w naturalnych ekosystemach w części ożywionej i nieożywionej, dzięki którym my ludzie mamy zapewniony byt fizyczny. Ponadto utrzymują bioróżnorodność i produkcję dóbr ekosystemowych, które są dla nas ważne ekonomiczne jak owoce morza, drewno, biopaliwa, celuloza, substancje bioaktywne wykorzystywane w medycynie oraz wszelkiego rodzaju substancje będące substratem dla przemysłu.

Usługi ekosystemowe to także zdolność do biologicznego pochłaniania i przetwarzania substancji odpadowych, regeneracji, a także zapewnienia potrzeb emocjonalnych człowieka jak niematerialne potrzeby doznań estetycznych czy kulturowych.

Usługi ekosystemowe zostały podzielone na cztery grupy

Grupa pierwsza usługi produkcyjne obejmujące żywność, wodę, surowce, zasoby energii, profarmaceutyki i elementy ożywione i nieożywione służące do zdobnictwa.

Grupa druga usługi regulujące obejmuje procesy związane z regulacją jakości powietrza, klimatu, łagodzeniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych, obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałaniu erozji gleb, retencji wody, pojętej w szerokiej zakresie żyzności gleb i jej wzmacnianiu oraz produktywności upraw w postaci zapylania kwiatów, oraz kontroli biologicznej populacji organizmów szkodliwych.

Grupa trzecia usługi przestrzeni życiowej polega na zapewnieniu siedlisk dla gatunków wędrownych oraz utrzymania dużej zmienności w puli genetycznej.

Ostatnia, czwarta grupa to usługi kulturalne stymulujące u człowieka bodźce estetyczne, to również możliwość czynnej rekreacji, turystyki, poszukiwania inspiracji dla kultury, sztuki, designu oraz doświadczenia duchowe i wspomaganie rozwoju kognitywnego.


Kampania edukacyjna realizowana w ramach projektu pn Rewitalizacja kolekcji kultywarów rodzimych dla Polski gatunków roślin po zalaniu Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy w sierpniu 2023 r. wspartego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dotacją na podstawie umowy Nr 1227/BPRM/23 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 59 942,85 zł. Koszt kwalifikowalny zadania 60 142,85 zł.