Jakie zmiany obserwujemy u roślin u źródeł których leży anormalny przebieg pogody?

Szybsze opadanie igieł u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), drzewa utrzymują obecnie igły jedynie z dwóch sezonów.

Typowa dla sosen o pięciu igłach choroba rdza wejmutkowo-porzeczkowa, powodowana przez grzyb (Cronartium ribicola J.C. Fisch.), zaczyna atakować sosnę czarną (Pinus nigra J.F.Arnold) o dwóch igłach.

W wyniku suszy gatunki liściaste drzew szybciej zrzucają liście w sezonie wegetacyjnym. Szczególnie na stanowiskach ekstremalnie suchych, silnie zurbanizowanych, w pasach drogowych drzewa zrzucają część liści w lipcu i sierpniu.

Dojrzałe okazy rodzimych gatunków drzew i krzewów, ewolucyjnie przystosowane do suchych stanowisk, nie radzą sobie ze zmianami, a w szczególności z długimi okresami suszy (brak opadów, niski poziom wód gruntowych, małe zapasy wilgoci po zimie w glebie).


Roślinność cierpi od spóźnionych przymrozków. Bywa, że całkowitemu zniszczeniu ulegają tegoroczne przyrosty i niezbędna jest regeneracja.

Rośliny o dużych liściach cierpią w wyniku uszkodzeń mechanicznych powodowanych przez wiatr i grad. Rany powstałe w blaszce liściowej są bramą dla wielu infekcji grzybowych.

Co wpływa na życie roślin w naszym otoczeniu?

Udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni miasta, dzielnicy, osiedla, posesji, działki gruntu.

Rodzaj, wielkość oraz stopień intensywności zabudowy towarzyszącej zieleni.

Nowe inwestycje kubaturowe i liniowe prowadzone w zasięgu występowania systemów korzeniowych roślinności, szczególnie dojrzałych drzew i krzewów.

Występowanie oraz stężenie obcych w środowisku naturalnym dla roślin substancji chemicznych w powietrzu, wodzie i glebie.

Występowanie aktów wandalizmu.

Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych.


Kampania edukacyjna realizowana w ramach projektu pn Rewitalizacja kolekcji kultywarów rodzimych dla Polski gatunków roślin po zalaniu Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy w sierpniu 2023 r. wspartego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dotacją na podstawie umowy Nr 1227/BPRM/23 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 59 942,85 zł. Koszt kwalifikowalny zadania 60 142,85 zł.