Łagodzenie skutków długich okresów suszy

 • dobór gatunków drzew, krzewów, bylin w naturalny sposób dostosowanych do suszy (głęboki system korzeniowe, małe, sztywne liście, oszczędna gospodarka wodna),
 • preferowanie w wyborze roślin w pierwszej kolejności gatunków rodzimych dla danego regionu, w drugiej kolejności, nieinwazyjnych gatunków obcego pochodzenia,
 • unikanie w nasadzeniach roślin o dużych i miękkich liściach,
 • stosowanie karłowatych, pokrojowych odmian drzew,
 • w przypadku kiedy chcemy osiągnąć efekt dominanty odmiany o mniejszej objętości korony – formy kolumnowe,
 • w przypadku trawników i nawierzchni trawiastych stosowanie mieszanek ekstensywnych na bazie kostrzewy (Festuca sp.)
 • zrezygnowanie lub ograniczenie koszenia trawników,
 • tworzenie łąk kwiatowych z wykorzystaniem gatunków traw i bylin z suchych muraw,
 • okrywanie powierzchni ziemi organicznym mulczem,
 • (kora, zrębek, skoszona trawa, sieczka ze słomy),
 • całkowite pokrycie powierzchni ziemi przez niskie rośliny,
 • w towarzystwie wysokich bylin i krzewów możemy zostawić uporczywe, trwałe chwasty takie
  jak skrzyp polny (Equisetum arvense L.) – pobiera wodę nawet z głębokości 3-3,5m, ocienia powierzchnię ziemi, rano podnosi wilgotność wokół roślin na rabacie (obserwacja autora),
 • zwiększanie pojemności wodnej gleby poprzez dodatek kompostów i hydrożeli,
 • tworzenie zdrowego, biologicznie aktywnego organizmu glebowego (duża zawartość próchnicy, bioróżnorodność życia w glebie, mikoryza, probiotyki).

Zapobieganie lokalnym podtopieniom metody biologiczne – „ogrody wodne”

 • tworzenie w najniższych częściach nieruchomości „ogrodów wodnych” – założeń zbliżonych możliwie w największym stopniu do naturalnych siedlisk roślinnych okresowo zalewanych przez wody powierzchniowe lub opadowe,
 • z uwagi na okresy suszy, większość masy wegetacyjnej powinny stanowić zdolne do szybkiej regeneracji rośliny zielne, a drzewa i krzewy mogą być dodatkiem kompozycyjnym,
 • gleba powinna mieć sporą pojemność chłonną względem wody – mieszanka gruntu rodzimego, najlepiej gliniastego, z kompostem,
 • mogą być zakładane w naturalnych zagłębieniach terenu lub tworzonych sztucznie nieckach,
 • powinny być rezerwą dla nadmiaru wody opadowej, której nie jest w stanie odebrać system burzowy i rozsącz przy parkingach i obiektach o dużych połaciach dachowych,
 • musi być zapewniony swobodny, pionowy i poziomy przepływ wody,
 • w doborze gatunków należy preferować rodzime gatunki roślin, przy odpowiedniej powierzchni mogą pełnić funkcje użytków ekologicznych w miastach.

Zapobieganie lokalnym podtopieniom metody techniczne

 • stosowanie nawierzchni o podbudowie przepuszczalnej dla wody opadowej,
 • ażurowe nawierzchnie utwardzone,
 • zachowywanie powierzchni biologicznie czynnych jako miejsca naturalnego rozsączu dla wody,
 • zbiorniki otwarte i zamknięte do czasowego gromadzenia nadmiaru wód opadowych do późniejszego wykorzystania,
 • rabaty podwyższone,
 • sadzenie drzew i krzewów metodą na „górki”.

Kampania edukacyjna realizowana w ramach projektu pn Rewitalizacja kolekcji kultywarów rodzimych dla Polski gatunków roślin po zalaniu Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy w sierpniu 2023 r. wspartego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dotacją na podstawie umowy Nr 1227/BPRM/23 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 59 942,85 zł. Koszt kwalifikowalny zadania 60 142,85 zł.