Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe  na dostawę usług i materiałów do realizacji projektu
pn EkoAkademia dla każdego dużego i małego edycja 2021

Celem programu edukacyjnego jest budowanie wzorca kultury ekologicznej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez aktywne poznawanie świata roślin na warsztatach w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy.

Zajęcia planowane są soboty i niedziele w okresie od 01-07-2021r. do 31-10-2021r. dla grupy w sumie 200 osób. Planujemy w weekend 4 warsztaty.

Realizacja zadania na terenie Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy, Niegoszcz 25A, 76-032 Mielno.

Na potrzeby realizacji projektu Fundacja Regnum vegetabile udostępni pomieszczenia znajdujące się w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy, szklarnię oraz kolekcje roślin na powierzchni biologicznie czynnej obiektu, materiały.

Zawarcie umów na dostawę usług i materiałów uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.

Opis przedmiotu zapytania

Element 1 – kompleksowa organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób w rożnym wieku. Grupy zorganizowane to przede wszystkim dzieci przedszkolne w wieku od 5 lat, dzieci i młodzież szkolna, rodzice lub inni opiekunowie z dziećmi (grupy rodzinne). Czas trwania warsztatów 90 minut.

Przewidujemy wielkość grupy uczestników na warsztatach 4 do 12 osób.

Do obowiązków podmiotu organizującego warsztaty będzie należało:
a) opracowanie planu zajęć na podstawie zadanych tematów,
b) przygotowanie stanowiska pracy z uczestnikami zajęć (teoretycznych i praktycznych – uczestnicy tworzą gadżet dla siebie w postaci posadznej do doniczki P9 rośliny lub wysianych nasion i oklejają doniczkę naklejką),
c) przeprowadzanie zajęć,
d) uporządkowanie miejsca pracy,
e) udokumentowanie obecności uczestników na zajęciach (lista lub oświadczenia opiekuna grupy oraz zdjęcia).

Osoba delegowana przez oferenta do realizacji zadania powinna mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie. Na etapie składania ofert przedstawienie sylwetki osoby fizycznie świadczącej usługę edukacyjną nie jest wymagane z uwagi na RODO.

Organizator warsztatów będzie rozliczany w danym miesiącu proporcjonalnie do liczy uczestników na zajęciach na podstawie list np.: w lipcu uczestniczło 65 osób czyli należność wyniesie 65/200 zaoferowanej kwoty brutto.

Element 2 – opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych

a) 1x tablica edukacyjna o wymiarach w poziomie 100cm x w pionie 150cm druk kolor na płycie z montażem do powierzchni drewnianej altany,

 

b) 1x tablica pamiątkowa format A4 druk w kolorze według wymagań WFOŚiGW w Szczecinie na płycie,
c) 100 x etykietki samoprzylepne  do oznakowania roślin w ogrodzie na wolnym powietrzu, druk w kolorze z logotypem WFOŚiGW w Szczecinie wg poniższego zdjęcia, wymiar w poziomie 94mm x w pionie 57mm,

przykładowa etykieta z 2020r.

d) 100 x etykietka metalowa, malowana proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach części do naklejenia przynajmniej 10cm x 6,5cm, długości nóżki 40cm,
e) 200 x naklejka na doniczkę z hasłem ekologicznym, druk w kolorze logotypem WFOŚiGW w Szczecinie, wymiar w poziomie 57mm x w pionie 94mm,
f)  200 x doniczka szkółkarska czarna typu P9.

Składanie ofert

Oferty należy składać wyłącznie na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 do dnia 12-05-2021r.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

dotyczy ona zapytania ofertowego nr 10/OB/2021 z dnia 04-05-2021r. na dostawę usług i materiałów do realizacji projektu pn EkoAkademia dla każdego dużego i małego edycja 2021

którego elementu dotyczy:
Element 1 – kompleksowa organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej cena  brutto za przeprowadzenie warsztatów dla 200 osób.
Element 2 – opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych – ceny brutto za poszczególne zestawy
a) 1x tablica edukacyjna o wymiarach 100cm x 150cm druk kolor na płycie z montażem do powierzchni drewnianej altany,
b) 1x tablica pamiątkowa format A4 druk w kolorze według wymagań WFOŚiGW w Szczecinie,
c) 100 x etykietki samoprzylepne  do oznakowania roślin w ogrodzie na wolnym powietrzu, druk w kolorze z logotypem WFOŚiGW w Szczecinie wg poniższego zdjęcia, wymiar w poziomie 94mm x w pionie 57mm,
d) 100 x etykietka metalowa, malowana proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach części do naklejenia przynajmniej 10cm x 6,5cm, długości nózki 40cm,
e) 200 x naklejka na doniczkę z hasłem ekologicznym, druk w kolorze logotypem WFOŚiGW w Szczecinie, wymiar w poziomie 57mm x w pionie 94mm,
f)  200 x doniczka szkółkarska czarna typu P9.

Uwagi dodatkowe

Długość ważności oferty do 30-06-2021r.
Wycena powinna zawierać wszystkie koszty łącznie z dostawą do Ogrody Botanicznego w Niegoszczy.
Zawarcie umów na dostawę usług i materiałów uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.

UWAGA !!!

Składanie ofert

16:10 12 maja 2021r. przedłużenie składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie na e-mail info@obniegoszcz.pl do godziny 15:00 do dnia 14-05-2021r.

 

UZASADNIENIE

21:45 12 maja 2021r. na wykonanie elementu 1 nie wpłynęła ani jedna oferta, na wykonanie całości elementu 2 wpłynęła jedna oferta nieważna – w załaczeniu skan dokumentu bez podpisu oferenta w myśl prawa nie stanowi ona dokumentu. Z uwagi na powyższe Zarząd Fundacji Regnum vegetabile przedłuża składanie ofert do dnai 14-05-2021r. do godziny 15:00. Ponadto dopuszcza składanie ofert przez osoby fizyczne niebędące w momencie składania oferty przedsiębiorcami pod warunkiem otworzenia działalności gospodarczej najpóxniej w dniu zawarca umowy.

 

WYNIKI ZAPYTANIA

Element 1
2021-05-14 godz. 12:23 oferta ważna na kwotę 18450,00 zł brutto
Element 2
2021-05-14 godz. 09:50 oferta ważna na kwotę:
a) 799,50 zł brutto – tablica edukacyjna
b) 332,10 zł brutto – tablica pamiątkowa
c) 553,50 zł brutto – naklejki do oznaczenia roślin
d) 1450,00 zł brutto – etykiety metalowe do roślin
e) 700,00 zł brutto – naklejki z hasłem ekologicznym
g) 190,00 zł brutto – doniczki