Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe nr 11/OB/2021 z dnia 15-10-2021r. na realizację projektu pn Pomorska EkoAkademia 2022 podtytuł Budowanie wzorca kultury ekologicznej wśród mieszkańców i turystów przebywających na terenie województwa pomorskiego poprzez kształtowanie prośrodowiskowych postaw konsumentów w gospodarstwie domowym i ogrodzie

Informacje ogólne:

Projekt należy zrealizować na terenie województwa pomorskiego.

Zawarcie umowy z Wykonawcą uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚIGW w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku ogłosi wyniki konkursu do 15-04-2022r. https://wfos.gdansk.pl/konkursy/konkurs-na-zadania-zakresu-edukacji-ekologicznej-dla-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2022

Oferent związany jest ofertą do czasu ogłoszenia przez WFOŚiGW w Gdańsku wyników konkursu – termin ten zależny jest od informacji podawanych przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Oferty na element 1 i element 2 należy składać wyłącznie w formie elektonicznej jako wiadomość e-mail na info@obniegoszcz.pl w terminie do godziny 23:59 w dniu 31 października 2021r. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta oraz podanie ceny brutto za elemet 1 i element 2 w postaci podanej poniżej a sama oferta kompleksowa obejmująca obydwa elementy. Dopuszcz się składanie w jednej oferty przez dwóch oferentów.

 

Nazwa oferenta

Element 1 projektu – przeprowadzenie w okresie od 01 maja do 31 października 2022r. warsztatów edukacyjnych w sumie dla 200 uczestników – cena wynosi ………. zł brutto (słownie: …….. …/100 złotych).

Element 2 projektu – nagranie serii 10 filmów edukacyjnych promujących praktyczne zastosowanie wiedzy z elementu 1 projektu oraz ich publikowanie w mediach społecznościowych na YouTube – – cena wynosi ………. zł brutto (słownie: …….. …/100 złotych).

 

Element 1 projektu – przeprowadzenie w okresie od 01 maja do 31 października 2022r. warsztatów edukacyjnych w sumie dla 200 uczestników.

Warsztayy należy przeprowadzać w małych grupach od 4 do 12 osób dostosowanych do sytuacji prawnej związanej z pandemią COVID-19. Powinny one trwać minimum 90 minut i obejmować część teoretyczną i praktyczną. Wytworzone w części praktycznej rzeczy uczestnicy mogą zabrać ze sobą.

Tematyka warsztatów

Część teoretyczna obejmuje przedstawienie uczestnikom wzorca odpowiedzialnej konsumpcji, ochrony zasobów środowiska, usług ekosystemowych, niemarnowania żywności, ograniczenia powstawania odpadów i gospodraki recyklingowej.

W części praktycznej należy w oparciu o jeden z w/w tematów przeproadzić zajęcia warsztatowe będące fizycznym odbiciem wybranych zagadnień.

Wymagania wobec Wykonawcy Element 1 projektu:

 1. Przedłożenie przed przystapieniem do realizacji projektu konspektów warsztatów obejmujących część teoretyczną i kilka wariatnów części praktycznej.
 2. Dla ograniczenia strumienia odpadów wszelkie materiały edukacyjne należy przygotowywać wyłącznie w formie elektronicznej i przekazywać uczestnikom w tej formie np.: za pośrednictwem kodów QR.
 3. Prowadzenie imiennych list obecności (listy opatrzone logotypami WFOŚiGW w Gdańsku wraz z klauzulą RODO) – wzór zostanie ustalony z WFOŚiGW w Gdańsku.
 4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z zajęć i przekazwyanie jej do Fundacji Regnum vegetabile.
 5. Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów obejmującego daty zajęć, liczbę uczestników (w załączeniu listy imienne) oraz ich tematykę. Będzie to podstawą do wypłaty wynagrodzenie proporcjonalnie do liczby uczestników.
 6. Wykonawca powinien dysponować zapleczem technicznym do przeprowadzenia zajęć.
 7. Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonawca może wyznaczyć terminy zajęć dla osób ze szczególnymi potrzebami i wówczas delegować do realizacji przeszkolony personel.

Element 2 projektu – nagranie serii 10 filmów edukacyjnych promujących praktyczne zastosowanie wiedzy z elementu 1 projektu oraz ich publikowanie w mediach społecznościowych na YouTube.

Wymagania wobec Wykonawcy Element 2 projektu:

 1. Czas trwania filmu części merytorycznej to minimum 8 minut.
 2. Film należy opatrzyć planszami obejmującymi tytuł oraz źródło finansowania wraz z logotypami zgodnymi z księgą znaku WFOŚiGW w Gdańsku.
 3. Wszytskie filmy muszą zostać opublikowane na YouTube w terminie do 30 czerwca 2022r.
 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie kanału z filmami na YouTube od publikacji pierwszego filmu do 30 listopada 2022r.
 5. Należy w sumie osiągnąć minium 10 tysięcy obejrzeń filmów w terminie do 30 listopada 2022r.
 6. Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w postaci paska z tekstem dla osób niesłyszących.

 

Wyniki zapytania ofertowego

1. Wpłynęły w terminie dwie ważne oferty:
29-10-2021r. godzina 17:20 firmy XXXXX na kwotę
element 1 – 43.500,00 zł brutto
element 2 – 12.300,00 zł brutto
31-10-2021r. godzina 08:15 frmy YYYYY na kwotę
element 1 – 46.500,00 zł brutto
element 2 – 13.800,00 zł brutto

2. Korzystniejsza cenowo jest oferta złożona 29-10-2021r. na kwoty element 1 – 43.500,00 zł brutto i element 2 – 12.300,00 zł brutto.

3. Korespondencja e-mailowa z Oferentami stanowi załącznik do dokumentacji.

4. Dziękujemy za złożenie ofert. Zwrócimy się drogą e-mailową do firmy, która złożyła korzystniejszą ofertę o przedłożenie przed przystapieniem do realizacji projektu konspektów warsztatów obejmujących część teoretyczną i kilka wariatnów części praktycznej.