Przedmiotem zapytania ofertowego jest produkcja filmów edukacyjnych z zakresu podstawy programowej nauczania przyrody i biologii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

W latach 2023 i 2024 planuje się produkcję w sumie 85 filmów o czasie przekazu treści edukacyjnych 10 minut przekazu merytorycznego oraz napisy i plansze tytułowe i końcowe.

Szkoła podstawowa planowana produkcja w roku 2023:
klasy I-III- 9 filmów
klasy IV-VIII- 30 filmów

Szkoła ponadpodstawowa planowana produkcja w roku 2024:
zakres podstawowy 10 filmów
zakres rozszerzony 36 filmów

Złożenie przez Oferenta oferty jest równoznaczne z posiadaniem stosownego zespołu specjalistów oraz zasobów technicznych gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zapytania w sposób umożliwiający publikację filmów w internecie na kanale YouTube. Wykonawca musi dysponować prawami autorskimi do wykorzystanej w filmach muzyki i grafiki oraz innych wartości intelektualnych.

Miejscem realizacji zdjęć jest obszar Pomorza.

Przeznaczenie filmów publikacja w internecie na kanale YouTube.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kanału z filmami na YouTube.

W ofercie należy podać ryczałtowy koszt brutto produkcji 1 odcinka na rok 2023.

W ofercie należy podać ryczałtowy koszt brutto produkcji 1 odcinka na rok 2024.

Oferty należy składać do godziny 20:00 w dniu 20-08-2022r. W formie skanu na e-mail info@obniegoszcz.pl

Oferta powinna zawierać: dane oferenta, datę i miejsce sporządzenia oferty, koszt ryczałtowy produkcji 1 odcinka o długości 10 minut na rok 2023, koszt ryczałtowy produkcji 1 odcinka o długości 10 minut na rok 2024, podpis oferenta. Adresatem oferty jest Fundacja Regnum vegetabile 76-032 Mielno ul. Generała Stanisława Maczka 21.

Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.


Na podstawie niżej opisanego zakresu materiału uwzględniając wstępną koncepcję odcinka Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia scenariusza odcinka i uzgodnienia go pod względem merytorycznym z nauczycielem metodycznym w Centrum Edukacji Nauczycieli przed przystąpieniem do produkcji.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej odcinek 10 miniut treści merytorycznej całość botanika, ekologia, ewolucja i bioróżnorodność 39 odcinków

Klasy I-III – 9 odcinków
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:
 1. rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną; 2 odcinki (po jednym na rośliny i zwierzęta w chronione)
 2. rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie; 2 odcinki (po jednym na ekosystemy lądowe i wodne)
 3. prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi; 2 odcinki (po jednym odcinku dedykowanym dla roślin i zwierząt)
 4. planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego; 1 odcinek (2-3przykłady doświadczeń)
 5. chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie; 1 odcinek (park narodowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat, pomnik przyrody)
 6. segreguje odpady i  ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 1 odcinek (zasady wg nowego systemu segregacji odpadów)

Klasy IV-VIII 30 odcinków

 • Różnorodność i jedność roślin: 15 odcinków
  1. mchy – uczeń: (2 odcinki)
   1. dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,
   2. na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela mchów,
   3. wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody;
  2. paprociowe, widłakowe, skrzypowe – uczeń: (2 odcinki)
   1. dokonuje obserwacji przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) oraz przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,
   2. na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela paprociowych, widłakowych lub skrzypowych,
   3. wyjaśnia znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie;
  3. rośliny nagonasienne – uczeń: (2 odcinki)
   1. przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny,
   2. rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych,
   3. wyjaśnia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
  4. rośliny okrytonasienne – uczeń: 8 odcinków
   1. rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), 0,5 odcinka
   2. dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe); rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), – 0,5 odcinka
   3. opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, 1 odcinek
   4. przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, 1 odcinek
   5. rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, 0,5 odcinka
   6. przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), 0,5 odcinka
   7. planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, 1 odcinek
   8. przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, 1 odcinek
   9. rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, 1 odcinek
   10. przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; 1 odcinek
  5. różnorodność roślin; uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–5 na podstawie jego cech morfologicznych. 1 odcinek w formie porównania na żywym materiale roślinnym

Ewolucja życia. Uczeń: 2 odcinki

 1. wyjaśnia istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu;
 2. wyjaśnia na przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz przedstawia różnice między nimi;

 

 • Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń: 8 odcinków
  1. wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami; 1 odcinek
  2. analizuje oddziaływania antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność; 1 odcinek
  3. analizuje oddziaływania nieantagonistyczne: mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm; 1 odcinek
  4. przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów (I i dalszych rzędów) i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem; 1 odcinek
  5. analizuje zależności pokarmowe (łańcuchy pokarmowe i sieci troficzne), konstruuje proste łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania) oraz analizuje przedstawione (w postaci schematu) sieci i łańcuchy pokarmowe; 1 odcinek
  6. analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku siarki w powietrzu); 1 odcinek
  7. przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe (skala porostowa), ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową; 1 odcinek
  8. przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 1 odcinek
 • Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń: 5 odcinków
  1. przedstawia istotę różnorodności biologicznej;
  2. podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów;
  3. analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
  4. uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej;
  5. przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność ich stosowania dla zachowania gatunków i ekosystemów.

Podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej treści obejmują botanikę, ekologię oraz bioróżnorodność

dla zakresu podstawowego 10 odcinków (odcinek 10 minut treści merytorycznej)
dla zakresu rozszerzonego 36 odcinków (odcinek 10 minut treści merytorycznej)

Szkoła ponadpodstawowa

Wymagania szczegółowe – zakres podstawowy 10 odcinków

X. Ekologia. 5 odcinków

Uczeń:

1) rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy; 0,5 odcinka

2) przedstawia elementy niszy ekologicznej organizmu; rozróżnia niszę ekologiczną od siedliska; 0,5 odcinka

9) przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej; 0,5 odcinka

11) wyjaśnia zmiany liczebności populacji w układzie zjadający i zjadany; 0,5 odcinka

12) przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu; 0,5 odcinka

13) przedstawia obronne adaptacje ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin; 0,5 odcinka

15) wyjaśnia przepływ energii i obieg materii w ekosystemie; 0,5 odcinka

16) opisuje obieg węgla i azotu w przyrodzie, wykazując rolę różnych grup organizmów w tych obiegach; 0,5 odcinka

17) przedstawia sukcesję jako proces przemiany ekosystemu w czasie, skutkujący zmianą składu gatunkowego. 1 odcinek

 

XI. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. 5 odcinków

Uczeń:

1) przedstawia typy różnorodności biologicznej: genetyczną, gatunkową i ekosystemową; 0,5 odcinka

2) wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym; wykazuje związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej; 1 odcinek

3) wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną; 1 odcinek

4) wykazuje wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną; 0,5 odcinka

6) uzasadnia konieczność zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności genetycznej; 0,5 odcinka

7) uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody (takich jak np. Natura 2000); 0,5 odcinka

9) przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju. 1 odcinek

 

Wymagania szczegółowe – zakres rozszerzony 36 odcinków

 

IX. Różnorodność roślin. 14 odcinków

2. Rośliny lądowe i wtórnie wodne. 3 odcinki

Uczeń:

1) określa różnice między warunkami życia w wodzie i na lądzie;

6) przedstawia cechy budowy roślin, które umożliwiły im zasiedlenie środowisk lądowych;

7) uzasadnia, że modyfikacje organów wegetatywnych roślin są adaptacją do różnych warunków środowiska i pełnionych funkcji;

8) rozróżnia rośliny jednoliścienne i dwuliścienne, wskazując ich charakterystyczne cechy;

9) przedstawia znaczenie roślin dla człowieka.

3. Gospodarka wodna i odżywianie mineralne roślin. 1 odcinek

Uczeń:

1) wyjaśnia mechanizmy pobierania oraz transportu wody i soli mineralnych;

4) wykazuje wpływ czynników zewnętrznych (temperatura, światło, wilgotność, ruchy powietrza) na bilans wodny roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ czynników zewnętrznych na intensywność transpiracji; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące występowanie gutacji;

 

4. Odżywianie się roślin. 1 odcinek

Uczeń:

6) przedstawia udział innych organizmów (bakterie glebowe i symbiotyczne, grzyby) w pozyskiwaniu pokarmu przez rośliny.

 

 

5. Rozmnażanie i rozprzestrzenianie się roślin. 3 odcinki

Uczeń:

2) przedstawia sposoby bezpłciowego rozmnażania się roślin;

3) przedstawia budowę kwiatów roślin nasiennych;

4) wykazuje związek budowy kwiatu roślin okrytonasiennych ze sposobem ich zapylania;

7) wykazuje związek budowy owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.

 

6. Wzrost i rozwój roślin. 3 odcinki

Uczeń:

2) przedstawia wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces kiełkowania nasion; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ wybranych czynników (woda, temperatura, światło, dostęp do tlenu) na proces kiełkowania nasion;

5) określa rolę auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu w procesach wzrostu i rozwoju roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ etylenu na proces dojrzewania owoców;

6) wykazuje związek procesu zakwitania roślin okrytonasiennych z fotoperiodem i temperaturą

 

7. Reakcja na bodźce. 3 odcinki

Uczeń:

1) przedstawia nastie i tropizmy jako reakcje roślin na bodźce (światło, temperatura, grawitacja, bodźce mechaniczne i chemiczne); planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice fototropizmu korzenia i pędu; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice geotropizmu korzenia i pędu; planuje i przeprowadza obserwację termonastii wybranych roślin;

2) przedstawia rolę auksyn w ruchach wzrostowych roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę stożka wzrostu w dominacji wierzchołkowej u roślin.

 

 

XVII. Ekologia. 16 odcinków

1. Ekologia organizmów. 3 odcinki

Uczeń:

1) rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy;

2) przedstawia elementy niszy ekologicznej organizmu; rozróżnia niszę ekologiczną od siedliska;

4) wykazuje znaczenie organizmów o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w bioindykacji;

6) przedstawia adaptacje roślin różnych form ekologicznych do siedlisk życia.

 

2. Ekologia populacji. 1 odcinek

Uczeń:

1) przedstawia istotę teorii metapopulacji oraz określa znaczenie migracji w przepływie genów dla przetrwania gatunku w środowisku;

 

3. Ekologia ekosystemu. Ochrona i gospodarka ekosystemami. 6 odcinków

 

Uczeń:

2) przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej;

4) wyjaśnia zmiany liczebności populacji w układzie zjadający i zjadany;

5) przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu;

6) przedstawia adaptacje obronne ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin;

7) określa zależności pokarmowe w ekosystemie na podstawie analizy fragmentów sieci pokarmowych; przedstawia zależności pokarmowe w biocenozie w postaci łańcuchów pokarmowych;

8) wyjaśnia przepływ energii i obieg materii w ekosystemie;

9) opisuje obieg węgla i azotu w przyrodzie, wykazując rolę różnych grup organizmów w tych obiegach;

10) przedstawia sukcesję jako proces przemiany ekosystemu w czasie, skutkujący bogaceniem się układu w węgiel i azot oraz zmianą składu gatunkowego; rozróżnia sukcesję pierwotną i wtórną.

 

XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. 6 odcinków

Uczeń:

1) przedstawia typy różnorodności biologicznej: genetyczną, gatunkową i ekosystemową;

2) wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym; podaje przykłady endemitów jako gatunków unikatowych dla danego miejsca, regionu; wykazuje związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej;

3) przedstawia wpływ zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków; podaje przykłady gatunków reliktowych jako dowód ewolucji świata żywego;

4) wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną;

6) uzasadnia konieczność zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności genetycznej;

9) przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.