Zamawiający –  Fundacja Regnum vegetabile, ul. Generała Stanisława Maczka 21, 76-032 Mielno

Przedmiot zapytania ofertowego — produkcja filmu edukacyjny o długości przekazu merytorycznego 20-25′ oraz napisy i plansze tytułowe i końcowe.

Wymagania dotyczące usługi — wycena powinna zawierać koszty produkcji i emisji telewizyjnego programu o długości ok. 20 – 25’ obejmujące kreację, koncepcję, scenariusz, produkcję, post produkcję, w tym wycenę wartości niematerialnych np. praw autorskich i praw do wizerunku). Złożenie przez Oferenta oferty jest równoznaczne z posiadaniem stosownego zespołu specjalistów i zasobów technicznych gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zapytania w sposób umożliwiający publikację filmów w internecie na kanale YouTube oraz ewentualne, nieodpłatne przekazanie filmu do zainteresowanych stacji TV. Wykonawca musi dysponować prawami autorskimi do wykorzystanej w filmach muzyki i grafiki oraz innych wartości intelektualnych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i prowadzenia kanału z filmami na YouTube w ciągu trwania projektu tj maksymalnie do 30-06-2025r.

Tematyka filmu/ów – zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna.

Liczba planowanych filmów – od 1 do 6.

Planowany termin produkcji – druga połowa 2023 roku.

Miejscem realizacji zdjęć jest obszar Pomorza.

Przeznaczenie filmów emisja w internecie na kanale YouTube ewentualnie stacji/stacjach TV emitujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Składanie oferty
W ofercie należy podać ryczałtowy koszt brutto produkcji jednego filmu długości 20-25′ na rok 2023.
Oferty należy składać do godziny 20:00 w dniu 29-08-2022r. w formie skanu na e-mail info@obniegoszcz.pl.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta, datę i miejsce sporządzenia oferty, koszt ryczałtowy produkcji jednego filmu edukacyjnego o długości 20-25′ minut na rok 2023, podpis oferenta.

Uwagi – realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.