Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania w ramach projektu pn  Mokradła są potrzebne czyli o związku węgla i wody w przyrodzie w postaci produkcji i post produkcji czterech audycji audiowizualnych o czasie trwania 15’, 12’, 10’, 10’.

Wymagania techniczne:
Materiał audiowizualny ma zostać wyprodukowany w formacie FullHD 1920x1080i. Materiał wynikowy zmontowany cyfrowo w tym samym formacie i przetransformowany do wymaganego przez platformę YouTube formatu zgodnie z wymaganiami operatora platformy. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania materiału w dwóch rodzajach plików – matka w formacie HD i formacie zgodnym z wymaganiami YouTube.

Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w postaci paska z tekstem dla osób niesłyszących w audycjach audiowizualnych.

W kalkulacji kosztów oferty nie należy uwzględniać kosztów związanych z wystąpieniem w produkcji eksperta.

Na podstawie poniższej koncepcji wykonawca będzie zobowiązany do napisania scenariuszy poszczególnych części na etapie przygotowawczym do produkcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag merytorycznych.

Odcinek 1
Tytuł: Czym są terenu podmokłe
Czas odcinka: 15 minut.
Opis treści: Definicja obszarów wodno-błotnych (Konwencja Ramsarska). Typy siedlisk przyrodniczych  obszarów podmokłych. Znaczenie dla środowiska i człowieka w świetle usług ekosystemowych (retencja wody, magazyn węgla, procesy glebotwórcze, łagodzenie skutków zmian klimatycznych, bioróżnorodność, miejsce stałego lub czasowego życia człowieka – obronna funkcja mokradeł). Zagrożenia. Formy ochrony obszarów wodno-błotnych.

Odcinek 2
Tytuł: Torfowiska i torf
Czas odcinka: 12 minut.
Opis treści: Torfowiska – rodzaje, występowanie, roślinność, rola oraz znaczenie dla środowiska i człowieka, zagrożenia, ochrona i restytucja. Torf – organiczna skała osadowa, mech torfowiec, tworzenie się torfu, właściwości, zastosowanie torfu (opał, podłoża ogrodnicze, produkty lecznicze i kosmetyczne), ochrona torfu jako zasobu naturalnego istotnego z punktu widzenia zmian klimatycznych – zamienniki torfu (podłoża beztorfowe, komposty). Istota zatrzymywania dwutlenku węgla w torfach w środowisku nasyconym wodą porównanie do rozkładu materii organicznej w środowisku lądowym.

Odcinek 3
Tytuł: Kompost zamiast torfu
Czas odcinka 10 minut.
Opis treści: Czym jest kompost. Jak powstaje – materiały zdatne do kompostowania, warunki fizyczne, chemiczne i biologiczne (organizmy przetwarzające materię organiczną na kompost), fazy produkcji kompostu. Zastosowanie kompostu.

Odcinek 4
Tytuł: Prawidłowe segregowanie odpadów bio.
Czas odcinka 10 minut.
Opis treści: Zasady prawidłowej segregacji odpadów bio. Co może trafić do pojemnika lub worka na odpady bio. Co nie może być w tej frakcji i dlaczego.

Czas produkcji – sierpień 2023r.
Czas post produkcji 1-15 września 2023r.

Miejscem przeprowadzenia produkcji będą plenery na terenie województwa pomorskiego.

Oznakowanie zgodne z wytycznymi WFOŚiGW w Gdańsku.

Zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zapytania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektu.

Oferty w formie skanu należy składać wyłącznie drogą e-mail info@obniegoszcz.pl w terminie do godziny 23:59 w dniu 31.01.2023.

W ofercie należy podać dane oferenta, datę sporządzenia oferty oraz następującą informację:

Koszt realizacji zadania w ramach projektu pn  Mokradła są potrzebne czyli o związku węgla i wody w przyrodzie w postaci produkcji i post produkcji czterech audycji audiowizualnych o czasie trwania 15’, 12’, 10’, 10’ wynosi ………….. złotych brutto. Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego.

Wpłynęły dwie oferty

  1. 31.01.2023r. godzina: 15:37, firma GOKONCEPT z Koszalina na kwotę 52.029,00 złotych brutto.
  2. 31.01.2023r. godzina: 20:30, firma W.P.-Film Witold Planutis z Koszalina na kwotę 47.000,00 złotych brutto.

Korzystniejsza cenowa oferta wpłynęła od firmy W.P.-Film Witold Planutis z Koszalina.

Nie wpłynęły żadne pytania co do przedmiotu zapytania.

Wyniki zapytania ofertowego zostały przesłane na skrzynki e-mailowe oferentów.
01-02-2023r. godzina 0,9:35.