Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania w ramach projektu pn  Mikroplastik azbestem XXI wieku?

W ramach projektu należy wyprodukować cztery audycje audiowizualne edukacyjne o czasie trwania 12 minut każda. Do wykonania przedmiotu zapytania należy wykonać następujące elementy:

Element 1
Opracowanie merytoryczne przez specjalistę w zakresie ochrony środowiska i/lub gospodarki odpadami i/lub chemii konspektu czterech edukacyjnych audycji audiowizualnych traktujących o mikroplastiku obejmujące takie kwestie jak: czym jest mikroplastik, źródła pochodzenia, występowanie w środowisku, potencjalne zagrożenia dla środowiska i człowieka, jak możemy wpłynąć na ograniczenie jego powstawiania poprzez zmianę naszego postępowania.

Element 2
Preprodukcja, produkcja i postprodukcja
Wymagania techniczne:
Materiał audiowizualny ma zostać wyprodukowany w formacie FullHD 1920x1080i.
Materiał wynikowy zmontowany cyfrowo w tym samym formacie i przetransformowany do wymaganego przez platformę YouTube formatu zgodnie z wymaganiami operatora platformy.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania materiału w dwóch rodzajach plików – matka w formacie HD i formacie zgodnym z wymaganiami YouTube.

Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w postaci paska z tekstem dla osób niesłyszących w audycjach audiowizualnych.

Miejscem przeprowadzenia produkcji będą plenery na terenie województwa pomorskiego.

Oznakowanie zgodne z wytycznymi WFOŚiGW w Gdańsku.

Element 3
Udział, w edukacyjnych audycjach audiowizualnych w charakterze, edukatora osobowości z mediów społecznościowych prowadzących własny kanał na YouTube o tematyce powiązanej z budowaniem wzorca kultury ekologicznej. Publikacja na kanale edukatora cyklu  audycji edukacyjnych. 

SKŁADANIE OFERT

Oferty w formie skanu lub wiadomości e-mail należy składać wyłącznie drogą e-mail info@obniegoszcz.pl w terminie do godziny 23:59 w dniu 07.01.2024.

Zawarcie umowy/umów na realizacje projektu uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku i zakres realizacji projektu może być mniejszy. Termin zawarcia umowy uzależniony jest od rozpatrzenia wniosku przez WFOŚiGW w Gdańsku.

W ofercie należy podać:
dane oferenta,
datę sporządzenia oferty,
formę realizacji elementu (umowa o dzieło, umowa zlecenie, świadczenie usługi przez firmę),
Numer elementu realizacji zadania którego dotyczy oferta,
koszt brutto realizacji elementu.

Ofertę należy zaopatrzyć w następującą formułę:
Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego Fundacji Regnum vegetabile na realizację zadania w ramach projektu pn  Mikroplastik azbestem XXI wieku? akceptuję jego warunki.

Wyniki zapytania ofertowego publikacja 08-01-2024 r. godzina 17:05
https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/protokol-rozstrzygniecia-zapytania-zapytania-ofertowego-nr-3-z-2023-r.pdf