Fundacja Regnum vegetabile ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową realizację następujących usług do zadania pn Kampania społeczna Mikroplastik azbestem XXI wieku.

Produkcja 4 audycji telewizyjnych o czasie trwania 20-25’ (minut) każda– działanie edukacyjne kierowane bezpośrednio do widzów.
Produkcja 4 spotów telewizyjnych o czasie trwania 30’’ (sekund) każdy – działanie promocyjne kierowane pośrednio do widzów.

UWAGA do dnia 10 maja 2024 r. nie została złożona ani jedna oferta. Zamawiający zmienia przedmiot zapytania na:

Produkcja 5 audycji telewizyjnych o czasie trwania 20-25’ (minut) każda– działanie edukacyjne kierowane bezpośrednio do widzów.
Produkcja 2 spotów telewizyjnych o czasie trwania 30’’ (sekund) każdy – działanie promocyjne kierowane pośrednio do widzów.

W kampanii w sposób zwięzły, przystępny dla widza należy ująć w merytorycznie poprawny sposób następujące informacje: co to jest mikroplastik, gdzie występuje, jak powstaje, jego wpływ na środowisko, do czego mikroplastik wykorzystuje człowiek, w jaki sposób możemy w codziennym życiu ograniczyć jego powstawanie, czy jest dla nas ludzi i innych żywych organizmów niebezpieczny.

Czas realizacji usługi do 31-12-2024 r.
Fundacja Regnum vegetabile zastrzega zawarcie umowy od zyskania dofinansowania w ramach RPWEE ogłoszonego przez WFOŚIGW w Szczecinie nabór wniosków do 31-05-2024 r.

Wymagania techniczne:
Materiał audiowizualny  ma zostać wyprodukowany w formacie umożliwiającym emisję w telewizji audycji i spotów.

Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych oraz planowaną emisję w telewizji należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w postaci paska z tekstem dla osób niesłyszących w audycjach audiowizualnych.

Miejscem przeprowadzenia produkcji będą plenery na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Oznakowanie materiałów zgodne z wytycznymi WFOŚIGW w Szczecinie – księga znaku.

Oferty należy składać w formie podpisanego i opieczętowanego skanu na formularzu w terminie do godziny 23:59 w 15-05-2024 r. na e-mail: info@obniegoszcz.pl

UWAGA Od przedsiębiorcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę będziemy oczekiwać w terminie do 21-05-2024 r. przedłożenia dokumentu potwierdzającego emisję audycji i spotów telewizyjnych. Ponadto będzie on weryfikowany w stosownym rejestrze przedsiębiorców oraz będziemy wnioskować o dorobek zawodowy i doświadczenie zespołu realizacyjnego.

Do pobrania i wypełnienia formularz ofertowy https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/05/Formularz-ofertowy-Mikroplastik-10-05-2024.docx

PYTANIA OD POTENCJLNYCH OFERENTÓW
1 Jakie informacje mają być podane w dokumencie potwierdzającym emisję audycji i spotów telewizyjnych?
Ad 1 W/w dokument winien wystawić dla oferenta nadawca telewizyjny z podaniem nazwy telewizji, liczby abonentów, zasięgu nadawania (miasta, gminy w woj. zachodniopomorskim), ilości emisji każdej audycji i spotu. (pytanie 1 i odpowiedź 1 opublikowano w dniu 10-05-2024 r. o godzinie 8:46).

Wyniki zapytania ofertowego

W terminie wpłynęły TRZY oferty
Ofert ważnych TRZY
Ofert nieważnych ZERO

  1. 15-05-2024 r. godzina 9:57:  Beso-Media Cezary Sołowij NIP 6691573775 wartość brutto zadania 166.665,00 zł.
  2. 15-05-2024 godzina 10:56:  Przemysław Staroń – Szkolenia, Warsztaty, Coaching, NIP 6692358587 wartość brutto zadania 175.700,00 zł.
  3. 15-05-2024 godzina 15:28: Marta Młyńska, Szkolenia, Warsztaty, Coaching NIP 8411622894 wartość brutto zadania 170.000,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta nr 1 – Beso-Media Cezary Sołowij NIP 6691573775 wartość brutto zadania 166.665,00 zł. W/w przedsiębiorca prowadzi działalność zgodną z przedmiotem zapytania wg PKD 59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Do przedsiębiorcy Beso-Media Cezary Sołowij NIP 6691573775  zostanie wysłany drogą e-mail wniosek o przedłożenie danych niezbędnych do złożenia wniosku. Pozostałym przedsiębiorcą dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym. (16-05-2024 r. godzina 6:54 Paweł Kaźmierski)