Fundacja Regnum vegetabile
ogłasza 13 zapytań ofertowych
na realizację projektu pn 12 polskich ogrodów botanicznych.

Opis ogólny do działania 1 i 2

§ 1. W ramach projektu należy przeprowadzić dwa działania.

§ 2. Działania 1 i 2 mają charakter ryczałtowy i w 2024 r. cena za usługi i dostawy niezbędne do zrealizowania usług nie może ulec zmianie, oferent musi to uwzględnić w składanej ofercie w ramach danego zapytania.

§ 3. W przypadku działania 1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca w ramach 1 zapytania dla 12 ogrodów

§ 4. W przypadku działania 2 do każdego z 12 ogrodów botanicznych zostaną wybrani wykonawcy w ramach 12 odrębnych zapytań.

§ 5. Dopuszcza się składanie wspólnych ofert – należy zaznaczyć jakie pozycje leżą w gestii poszczególnych oferentów. Należy w edytowalnym pliku formularza ofertowego dodać w tabeli oferty dodatkowe wiersze do opieczętowania i podpisu przedsiębiorców składających wspólną ofertę.

§ 6. Formularze ofertowe wypełnione częściowo będą odrzucane.

§ 7. Przedsiębiorcy składający oferty w zapytaniu oświadczają, że dysponują stosowną wiedzą, materiałami, sprzętem i zasobami ludzkimi do realizacji zadań będących przedmiotem danego zapytania.

§ 8. Przedsiębiorca lub przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, którego lub których oferta będzie najkorzystniejsza, będzie weryfikowany w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

Działanie 1 opis szczegółowy

Przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii informacyjnej o działalności i specyfice ogrodów botanicznych w Polsce obejmującej preprodukcję, produkcję i postprodukcję cyklu 12 filmów po 12-15 minut każdy z przeznaczeniem do publikacji na stronach internetowych n/w ogrodów, ROBiA oraz na kanale w mediach społecznościowych wykonawcy.

W linku https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d1-formularz-ofertowy.docx znajduje się formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

Formularz należy wypełnić komputerowo wszystkie pozycje, wydrukować, podpisać, opieczętować i zeskanować.

Skan należy przesłać na e-mail: info@obniegoszcz.pl w terminie do godziny 23:59 w dniu 22-01-2024 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą e-mail info@obniegoszcz.pl .

Osobą upoważnioną do udzielania odpowiedzi na pytania oferentów z ramienia Fundacji Regnum vegetabile jest mgr inż. Paweł Kaźmierski.

Informacje dotyczące realizacji działania 1:

 1. Materiał audiowizualny ma zostać wyprodukowany w formacie FullHD 1920x1080i.
 2. Materiał wynikowy zmontowany cyfrowo w tym samym formacie i przetransformowany do wymaganego przez platformę YouTube formatu zgodnie z wymaganiami operatora platformy.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania materiału w dwóch rodzajach plików – matka w formacie HD i formacie zgodnym z wymaganiami YouTube.
 4. Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w postaci paska z tekstem dla osób niesłyszących w audycjach audiowizualnych.
 5. Oznakowanie filmów zgodne z wytycznymi donatora.
 6. Zawarcie umowy z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę, uzależnione jest od uzyskania dotacji. Szacunkowy czas rozstrzygnięcia wniosku to druga połowa marca 2024 r.
 7. Wykonawca zapewni w działaniu udział osoby znanej z mediów społecznościowych prowadzącej programy o tematyce związanej z botaniką i/lub ogrodnictwem i/lub ekologią i/lub budowaniem wzorca kultury ekologicznej. Osoba ta ma obowiązek fizycznie wystąpić we wszystkich filmach.
 8. Formuła filmu ma polegać na rozmowie osoby znanej z mediów społecznościowych z przedstawicielem n/w ogrodów botanicznych.
 9. Przewidywany czas na preprodukcję, produkcję i postprodukcję od 01-04-2024 r. do 15-11-2023 r., przy czym wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej publikacji filmów w mediach społecznościowych. Wykonawca udostępni na czas od 01-04-2024 do 31-12-2024 r. swój kanał w mediach społecznościowych YouTube do publikacji filmów z kampanii informacyjnej.
 10. Wykonawca, po uregulowaniu należności za przedmiotowe działanie, przekaże majątkowe prawa autorskie Fundacji Regnum vegetabile a ta będzie miała prawo do udzielania licencji donatorowi, ROBiA oraz podmiotom prowadzącym ogrody botaniczne uczestniczące w projekcie.
 11. Podczas produkcji filmów w poszczególnych ogrodach botanicznych wykonawca zobowiązuje się do respektowania przepisów prawa krajowego i unijnego oraz wewnętrznych regulaminów ogrodów.
 12. Wykonawca podczas realizacji działania zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ekipie zdjęciowej oraz osobom postronnym obecnym na terenie ogrodu podczas realizacji działania.
 13. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest w 100% sumaryczna wartość usług złożonych przez oferenta.
 14. Miejscem przeprowadzenia produkcji będą plenery na terenie n/w ogrodów botanicznych w Polsce:

Województwo kujawsko-pomorskie:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Niemcewicza 2
85-064 Bydgoszcz

Województwo łódzkie:
Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Arboretum
ul. Leśna 1
95-063 Rogów 

Województwo podlaskie:
Podlaski Ogród Ziołowy w Korycinach
Koryciny 73B
17-315 Grodzisk

Województwo pomorskie:
Ogród Roślin Leczniczych Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk

Województwo śląskie:
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60
41-800 Zabrze

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
 ul. Księżogórska 90a
41-922 Radzionków

Województwo świętokrzyskie:
Geonatura Kielce – Ogród Botaniczny
ul. Jagiellońska 78
25-734 Kielce

Województwo wielkopolskie:
Arboretum w Kórniku
ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik

Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Kolejowa 2
62-064 Plewiska

Arboretum Leśne w Zielonce
Zielonka 6
62-095 Murowana Goślina

Województwo zachodniopomorskie:
Ogród Botaniczny w Niegoszczy
Niegoszcz 25A
76-032 Mielno

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
74-210 Przelewice 17

Działanie 2 opis szczegółowy

Przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych obejmujących usługi i dostawy w zakresie prac ogrodniczych w n/w ogrodach botanicznych. Przedmiary opracowano w oparciu o normy zawarte w KNR i KNP zgodnie z podanym tam nazewnictwem i normatywami nakładu pracy, sprzętu i materiałów. Kalkulacje indywidualne są pochodnymi normatyw.

Pod danymi adresowymi i kontaktowymi 12 ogrodów botanicznych znajdują się w linkach przedmiary robót zapisane w pdf oraz formularze ofertowe w wersji edytowalnej.

Formularz należy wypełnić komputerowo wszystkie pozycje, wydrukować, podpisać, opieczętować i zeskanować.

Skan należy przesłać na e-mail: info@obniegoszcz.pl w terminie do godziny 23:59 w dniu 22-01-2024 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą e-mail do osób upoważnionych do kontaktu w poszczególnych ogrodach botanicznych.

Sposób wyliczenia kosztu danej pozycji w formularzu ofertowym:  liczba jednostek miary x cena brutto jednostkowa = wartość prac brutto

Informacje dotyczące realizacji działania 2:

 1. Planowany czas realizacji działania od 01-04-2024 r. do 31-12-2024 r.
 2. Zabiegi w drzewostanie muszą być wykonywane w sposób, który nie będzie naruszać  i/lub zakłocać bytowania i rozrodu ptaków.
 3. Zakres prac oraz zużycie materiałów ogrodniczych określają przedmiary dołączone do poszczególnych ogrodów botanicznych. Proszę zwrócić uwagę na liczbę godzin pracy ludzi – w grę wchodzą czynności powtarzalne. W przypadku niektórych usług jak na przykład arborytsycznych zabieg ma charakter jednorazowy.
 4. Ostateczny zakres prac w postaci realizacji poszczególnych pozycji w danym ogrodzie uzależniony jest od ceny ofertowej. Kierownicy poszczególnych ogrodów botanicznych będą podejmować w tej sprawie decyzje po otrzymaniu ofert w dniach 23-26 stycznia 2024 r.
 5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest w 100% sumaryczna wartość usług złożonych przez oferenta lub oferentów w ofercie wspólnej na dany ogród.
 6. W przypadku pytań dotyczących przedmiaru robót itp. należy kontaktować się z osobami wskazanymi do kontaktu w poszczególnych ogrodach botanicznych.
 7. Szczegółowy dobór gatunków i odmian roślin do rewitalizacji będzie uzgadniany z poszczególnymi ogrodami botanicznymi a w kalkulacji oferty należy brać pod uwagę standardowej wielkości sadzonki.
 8. Przed złożeniem oferty oferent powinien zapoznać się z warunkami w danym ogrodzie na wizji lokalnej ustalonej z przedstawicielem/przedstawicielką danego ogrodu wskazaną w specyfikacji.
 9. Podczas realizacji prac wykonawca zobowiązuje się do respektowania przepisów prawa krajowego i unijnego oraz wewnętrznych regulaminów ogrodów.
 10. Wykonawca podczas realizacji działania zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa własnym pracownikom oraz osobom postronnym obecnym na terenie ogrodu podczas prac ogrodniczych.
 11. Zawarcie umowy z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę na dany ogród botaniczny, uzależnione jest od uzyskania dotacji. Szacunkowy czas rozstrzygnięcia wniosku to druga połowa marca 2024 r.
 12. Wszelkie odpady organiczne i nadmiar podłoża powstające podczas realizacji usług mają zostać na terenie danego ogrodu. Wykonawca przewiezie je we wskazane przez przedstawiciela ogrodu miejsce celem zagospodarowania zgodnego z normami prawnymi (np.: kompostowanie darni, mulczowanie rabat zrębkiem drzewnym itp.). Takie działanie ma na celu ograniczenie zużycia nośników energii a przez to dążenie do jak najmniejszego śladu węglowego podczas realizacji projektu.
 13. W przypadku prowadzenia prac w starodrzewiu należy zapewnić inspekcję arborystyczną – nadzór osoby posiadającej certyfikat ETW lub certyfikat Federacji Arborystów Polskich, która określiłaby szczegółowy zakres prac dla konkretnych drzew, w zależności od faktycznych potrzeb ujawnionych podczas robót.
 14. W przypadku prowadzenia prac w ogrodach wpisanych do rejestru zabytków należy zapewnić kierowanie pracami ogrodniczymi w osobie posiadającej uprawnienia wynikające z art. 37b ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Województwo kujawsko-pomorskie:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Niemcewicza 2
85-064 Bydgoszcz
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni
e-mail: waldon@ukw.edu.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Bydgoszcz.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Bydgoszcz.docx

Województwo łódzkie:
Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Arboretum
ul. Leśna 1
95-063 Rogów 
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
mgr inż. Piotr Banaszczak
e-mail:  piotr_banaszczak@sggw.edu.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Rogow-3.pdf
Link do formularza ofertowego
https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Rogow.docx

Województwo podlaskie:
Podlaski Ogród Ziołowy w Korycinach
Koryciny 73B
17-315 Grodzisk
osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym 
Klaudia Formejster 
e-mail: ogrod@ziolowyzakatek.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Koryciny.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Koryciny.docx

Województwo pomorskie:
Ogród Roślin Leczniczych Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk
osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym 
prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska
e-mail: miroslawa.krauze-baranowska@gumed.edu.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Gdansk.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Gdansk.docx

Województwo śląskie:
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60
41-800 Zabrze
osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
dr Agnieszka Zawisza-Raszka
e-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Zabrze.pdf
Link do formularza ofertowego
https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Zabrze.docx

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
 ul. Księżogórska 90a
41-922 Radzionków
osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
dr Magdalena Maślak
e-mail: m.maslak@sibg.org.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Radzionkow-3.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Radziankow.docx

Województwo świętokrzyskie:
Geonatura Kielce – Ogród Botaniczny
ul. Jagiellońska 78
25-734 Kielce
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
dr Bartosz Piwowarski
e-mail: bartosz.piwowarski@geonatura-kielce.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Kielce.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Kielce.docx

Województwo wielkopolskie:
Arboretum w Kórniku
ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
dr inż. Kinga Nowak
e-mail: knd@man.poznan.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Kornik.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-frmularz-ofertowy-Kornik.docx

Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Kolejowa 2
62-064 Plewiska
osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
mgr Elżbieta Bilińska
e-mail: elzbieta.bilinska@iwnirz.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Plewiska.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Plewiska.docx

Arboretum Leśne w Zielonce
Zielonka 6
62-095 Murowana Goślina
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
Paulina Jankowska
e-mail: paulina.jankowska@lzdmg.com.pl  

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Zielonka.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Zielonka.docx

Województwo zachodniopomorskie:
Ogród Botaniczny w Niegoszczy
Niegoszcz 25A
76-032 Mielno
osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
mgr inż. Paweł Kaźmierski
e-mail: info@obniegoszcz.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Niegoszcz.pdf
Link do zapytania ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/d2-Formularz-ofertowy-Niegoszcz.docx

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
74-210 Przelewice 17
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie działania 2 w/w ogrodzie botanicznym
Joanna Śliwińska
e-mail: j.sliwinska@ogrodprzelewice.pl

Link do przedmiaru https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Przedmiar-Przelewice-4.pdf
Link do formularza ofertowego https://obniegoszcz.pl/wp-content/uploads/2024/01/D2-Formularz-ofertowy-Przelewice.docx

Wyniki zapytania

najkorzystniejsze oferty w danym działaniu zapisane zostały kolorem zielonym